Yn ôl yn 2011, roeddwn i’n teimlo ychydig yn ddiflasedig, wedi cwympo allan o yrfa gorfforaethol 30 mlynedd o hyd ychydig o flynyddoedd cyn hynny. Roeddwn i wedi colli fy hyder i gyd, a doedd gen i braidd dim hunan-barch; roeddwn i’n ei chael hi’n anodd iawn ymddiried mewn pobl eraill ac roedd fy nhaith adfer dim ond yn dechrau!

Teipiais i ‘Amser Newid’ i Google oherwydd, ar y pryd, roeddwn i am i hynny ddigwydd, a neidiodd Amser Newid allan o'r dudalen (ar y pryd, roedd yr ymgyrch dim ond ar gael yn Lloegr). 

Ces i wybod gan y sefydliad er y gallwn i wneud yr hyfforddiant, fyddwn i ddim yn gallu gwirfoddoli gyda nhw gan fy mod i’n byw yng Nghymru. Fodd bynnag, byddant yn anfon y diweddaraf ata i oherwydd bod Amser Newid Cymru yn mynd i ddechrau yn y dyfodol agos. 

‘Doeddwn i ddim ar fy mhen fy hun yn teimlo fel roeddwn i’ 

Cwblheais i’r hyfforddiant ac, am y tro cyntaf, camais i i ystafell lle’r oeddwn i’n teimlo ei bod hi’n siarad am fy mhrofiad a sut doeddwn i ddim ar fy mhen fy hun yn teimlo fel oeddwn i. 

Wrth neidio ymlaen i 2012, cadwon nhw eu haddewid i’m diweddaru. Ces i wahoddiad i fynd i sesiwn gyntaf oll hyfforddiant Amser Newid yng Nghymru. Roeddwn i wrth fy modd gydag ef. Roedd croeso cynnes iawn i mi a chefais fy annog i rannu fy stori i helpu eraill.

‘Teimlais fy hyder yn cynyddu’

Dw i’n cofio gwneud fy nghyflwyniad Hyrwyddwr cyntaf i gymdeithas tai yng Nghwmbrân ac, yr eiliad honno, teimlais fy hyder yn cynyddu. 

Cefais gefnogaeth gan arweinydd y rhaglen ar y pryd, a theimlad i ohoni’n dal fy llaw drwy gydol yr holl beth. Yn ansicr iawn, rhannais i fy stori am orweithio a difetha fy hun a sut mae stigma/gwahaniaethu yn y gweithle wedi cyfrannu at y diagnosis hwnnw a oedd, yn ei dro, wedi fy ngadael ag iselder clinigol a gorbryder eithafol roedd yn rhaid i mi frwydro yn eu herbyn.

‘Roedd gen i fy mynydd fy hun i rannu’

Dwi’n hynod falch o ddweud 10 mlynedd yn ddiweddarach, dw i’n Hyrwyddwr Amser Newid o hyd, gan gyfrannu lle galla i, a chynnal sgyrsiau ac annog pobl eraill i gymryd rhan. Dros yr amser hwn, dw i wedi cynnal cannoedd o sgyrsiau (dathlais i fy 100fed sgwrs yn 2016!) i gynulleidfaoedd bach a mawr. 

Mae gen i lawer o uchafbwyntiau, ond un oedd dilyn Syr Randolph Fiennes i’r llwyfan mewn cynhadledd Bwrdd Dŵr Cymru, lle darganfyddais er nad oeddwn i wedi dringo Everest, roedd gen i fy mynydd dy hun i’w rannu. 

‘Bob amser yn sefyll yn y gornel’

Gwnaeth Amser Newid Cymru fy helpu i ail-fagu fy hyder a’n hunan-barch. Mae’r bobl dw i wedi cwrdd â nhw wedi fy annog bob cam o'r ffordd. Hyd yn oed yn ystod adegau ansicr, maent bob amser wedi bod yn gefn i mi. Dw i mor ddiolchgar am y gefnogaeth a roddwyd i mi, sydd wedi fy arwain i helpu llawer o bobl eraill gyda fy stori i.

Y clod mwyaf dw i’n ei chael yw pan fydd aelod o'r gynulleidfa yn dweud ar y diwedd: “O dy achos fi, dw i’n mynd i ofyn am help. Diolch.” 

Heddiw, dw i’n diolch i’r tîm presennol ac yn y gorffennol am bopeth rydych chi wedi’i roi i mi. Mae wedi, ac mae’n parhau, i fod un o’r profiadau pwysicaf ar fy nhaith adfer. 

Efallai hoffech

“Dyw iechyd meddwl ddim yn gwahaniaethu, felly pam ddylen ni?”

"Mae stigma gan y genhedlaeth hŷn ac agwedd i ‘fwrw ymlaen â phethau’ – efallai fod hyn wedi oedi'r amser cyn i mi geisio help."

9th June 2022, 3.57pm | Ysgrifenwyd gan Anonymous

Darganfyddwch fwy

“Dw i am fod yn sbardun newid lle bynnag y galla i”

“Mae bod yn agored ac eisiau dysgu rhywbeth newydd i helpu eich lles corfforol a meddwl yn gryfder pwysig, Mae’n anodd, a dyna pam mae’n gallu codi braw. Ond er hynny, mae’n werth y byd!”

1st June 2022, 9.17pm | Ysgrifenwyd gan Simon Clarke

Darganfyddwch fwy