Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

24.03.21

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi estyniad blwyddyn i Amser i Newid Cymru i fynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

Mae'r Gweinidog dros Iechyd Meddwl, Lles a'r Iaith Gymraeg wedi cytuno i ariannu estyniad o 12 mis i Gam 3 o raglen Amser i Newid Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyfanswm o £445,996 i Amser i Newid Cymru am barhad gweithgarwch craidd gan ganolbwyntio ar gyrraedd cymunedau difreintiedig yn economaidd-gymdeithasol yn well a nodi anghenion cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru gyda ymchwil manwl i'r gynulleidfa, datblygu partneriaethau a phrofi gweithgarwch peilot.

Darllenwch fwy

Ein heffaith

Mae'r ymdrechion diflino a welwyd mewn gweithleoedd, cymunedau a gwasanaethau wedi cyfrannu'n sylweddol at newid cadarnhaol mewn cymdeithas yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

'Pam mae hunanofal yn flaenoriaeth i mi...'

Mae hunanofal yn derm y dywedir llawer amdano, ond beth mae'n ei olygu?

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Bethan

Darganfyddwch fwy

Hunanofal ac Iechyd Meddwl Dynion

Mae Stuart yn sôn am y cysylltiad rhwng hunanofal ac iechyd meddwl dynion.

6th December 2021, 9.00am | Ysgrifenwyd gan Stuart

Darganfyddwch fwy

'Amser i Newid Cymru, amser i wenu eto.'

Mae Mahieddine yn sôn am bwysigrwydd mynd i'r afael â'r stigma iechyd meddwl y mae dynion yn ei wynebu ac yn annog dynion i agor i fyny i bobl y gallant ymddiried ynddynt fwyaf.

6th December 2021, 9.00am | Ysgrifenwyd gan Mahieddine

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru