Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

24.03.21

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi estyniad blwyddyn i Amser i Newid Cymru i fynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

Mae'r Gweinidog dros Iechyd Meddwl, Lles a'r Iaith Gymraeg wedi cytuno i ariannu estyniad o 12 mis i Gam 3 o raglen Amser i Newid Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyfanswm o £445,996 i Amser i Newid Cymru am barhad gweithgarwch craidd gan ganolbwyntio ar gyrraedd cymunedau difreintiedig yn economaidd-gymdeithasol yn well a nodi anghenion cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru gyda ymchwil manwl i'r gynulleidfa, datblygu partneriaethau a phrofi gweithgarwch peilot.

Darllenwch fwy

Ein heffaith

Mae'r ymdrechion diflino a welwyd mewn gweithleoedd, cymunedau a gwasanaethau wedi cyfrannu'n sylweddol at newid cadarnhaol mewn cymdeithas yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

Sut y gwnaeth fy mhrofiadau iechyd meddwl fy arwain i ddechrau gyrfa mewn bydwreigiaeth

Mae Claire yn agored ynglŷn â sut arweiniodd ei brwydrau iechyd meddwl at yrfa mewn bydwreigiaeth.

26th July 2021, 4.00pm | Ysgrifenwyd gan Claire

Darganfyddwch fwy

Bod yn Fam ac Iechyd Meddwl

Mae Lucy yn rhannu sut mae hi wedi rheoli ei hiechyd meddwl wrth gychwyn ar famolaeth.

26th July 2021, 4.00pm | Ysgrifenwyd gan Lucy

Darganfyddwch fwy

“Mae'n iawn bod yn flinedig”

Mae gen i fy ‘mhecyn iechyd meddwl’ bach i'm helpu drwy'r dyddiau hyn... Rwy'n atgoffa fy hun nad yw'r dyddiau hyn yn para, ac mae'n wir. Mae fy awydd i frwydro yn dychwelyd, ac rwy'n parhau.

30th June 2021, 9.00am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru