Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar un o bob pedwar o bobly ar unrhyw amser. gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o anodd, ond mae siarad yn holl bwysig. 

Dim ond 55% o’r dynion a ddywedodd eu bod wedi teimlo’n
isel iawn sydd wedi siarad gyda rhywun am y peth. 
(Archwiliad Gwrywdedd CALM 2016)


Mae ymgyrch #MaeSiaradynHollbwysig yn pwysleisio'r ffaith mai trafod iechyd meddwl yw un o'r pethau mwyaf dewr y gall dyn ei wneud.

Dangosodd ymchwil gan Amser i Newid Cymru fod hunan stigma a diffyg dealltwriaeth o iechyd meddwl yn atal dynion rhag trafod eu problemau iechyd meddwl â'u teuluoedd a'u ffrindiau gan eu bod yn ofni ac yn poeni am y canlyniadau negyddol. Mae llawer o ddynion wedi dweud wrth Amser i Newid Cymru fod y pwysau i beidio â mynegi eu teimladau ac i fod yn gryf yn golygu eu bod wedi ddioddef yn dawel.

Mae gwrywdod niweidiol (toxic masculinity) yn broblem fawr sy'n ei gwneud hi'n anodd i ddynion drafod problem iechyd meddwl yn agored: Caiff ymadroddion fel 'bod yn gryf', 'peidio â dangos teimladau' ac 'nid yw dynion yn crio' eu defnyddio mewn ffordd negyddol i feirniadu dynion sy'n cydnabod bod ganddynt iechyd meddwl gwael.

Facts & Figures

  • Dim ond 55% o'r dynion a ddywedodd eu bod yn teimlo'n isel wnaeth drafod hyn â rhywun. (CALM, Archwiliad Gwrywdod, 2016)

  • Mae 1 o bob 4 person yn cael problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn. (Swyddfa Ystadegau Gwladol, Afiachusrwydd Seiciatrig, 2007)

  • Mae 1 o bob 6 pherson yn honni eu bod yn cael o leiaf un broblem iechyd meddwl (megis gorbryder neu iselder) bob wythnos. (Arolwg Afiachusrwydd Seiciatrig Oedolion, 2014)

Yn poeni am ffrind neu aelod o'r teulu?

Dechreuwch sgwrs, gofynnwch y cwestiwn, "wyt ti'n iawn?" a byddwch yn barod i wrando. Weithiau, siarad yw'r moddion gorau. Ond yn yr un modd â salwch corfforol, efallai bydd angen ymweliad â'r doctor i wella pethau. 

Rhannwch eich stori 

Ymunwch a’r sgwrs gan ddefnyddio #MaeSiaradYnHollBwysig neu ysgrifennwch atom yn info@timetochangewales.org.uk.

Adnoddau


Mae Peter, 66, o Gaerdydd
yn egluro sut y gwnaeth drafod ei iselder yn agored: "Roedd y salwch yn gwneud i mi deimlo'n drist ac yn ofnus o hyd, a hyd yn oed mewn poen. Es i at fy meddyg teulu a chefais ddiagnosis ffurfiol o iselder. Dim ond ar ôl trafod hyn yn agored â fy ngwraig, sef y peth anoddaf i gyd, y dechreuais deimlo fy mod yn gallu dringo allan o'r twll tywyll hwn gyda'r cymorth a'r arweiniad cywir."


Mae gan Stuart, 59, o Gaerdydd orbyrder ac iselder a dywedodd: "Ceisiais ganolbwyntio ar fy mhlant a gweithio ar yr un pryd ond roeddwn yn ei gweld hi'n anodd iawn delio gyda phopeth. Es i at fy meddyg teulu yn y pen draw a gwnaeth gynnig sesiynau cwnsela i mi. Roedd fy nghwnselydd yn gwrando arnaf ac yn dweud wrtha i fod fy nheimladau yn normal, o gofio'r hyn roeddwn i wedi bod drwyddo. Yna dechreuais sylweddoli ei bod yn IAWN i beidio â bod yn IAWN. Rwy'n credu ei bod yn bwysig gwneud iechyd meddwl yn bwnc cyffredin i'w drafod ac annog dynion i geisio cymorth os bydd ei angen arnyn nhw."


Mae Lee, 40, o Bont-y-pŵl yn egluro ei fod wedi brwydro yn erbyn iechyd meddwl gwael ers ei arddegau ac yn trafod y cymorth cywir a gafodd gan ei deulu a'i ymarferwyr iechyd meddwl: "Roeddwn yn arfer yfed llawer i guddio fy mhroblemau iechyd meddwl. Ar ôl graddio o'r brifysgol, roeddwn yn teimlo o dan lawer o bwysau yn y gwaith a gartref. Chwaraeodd fy mam yng nghyfraith ran enfawr yn fy nhaith i wella fy iechyd meddwl. Gwnaeth sylwi ar y ffaith nad oeddwn eisiau gadael y tŷ, aeth hi a fy ngwraig ati i fy helpu i adael y tŷ yn fwy aml."

Os ydych chi'n poeni am eich iechyd meddwl, mae'n debygol eich bod yn iawn i bryderi.
Siarad amdano a dod o hyd i gefnogaeth yw'r peth dewraf wnewch chi fyth. #MaeSiaradYnHollBwysig