Mae Amser i Newid Cymru yn falch o lansio ei adroddiad effaith, sy'n nodi ac yn dathlu ei waith gwrthstigma rhwng 2018 a 2021. Nod yr adroddiad hwn yw tynnu sylw at y cynnydd sylweddol a wnaed tuag at wireddu gweledigaeth o sicrhau bod Cymru yn wlad gynhwysol lle nad yw stigma na gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yn cyfyngu ar fywydau pobl.

Isod ceir rhai o'r pwyntiau allweddol o'r adroddiad:

  • 106 – Nifer y sgyrsiau gwrthstigma a roddwyd gan hyrwyddwyr unigol
  • 187 – Nifer y sefydliadau sydd wedi ymrwymo hyd yma (72 yng Ngham 3) sy'n cynrychioli tua 320,000 o gyflogeion yng Nghymru – tua chwarter y gweithlu yng Nghymru
  • 666 – Nifer yr hyrwyddwyr i gyflogeion a gafodd hyfforddiant gyda ni
  • 92% – Canran y cyflogwyr sydd wedi gweld newid cadarnhaol o ganlyniad i lofnodi'r addewid
  • Lansiwyd pecyn cymorth newydd i gyflogwyr yn 2019 ac, yn sgil hynny, mae mwy na 300 o gyfrifon cyflogwyr wedi cael eu hagor i gefnogi lles yn y gweithle
  • 75% – Canran yr hyrwyddwyr a nododd eu bod yn fwy hyderus o ganlyniad i gymryd rhan yn Amser i Newid Cymru
  • 12,258 o ddilynwyr ar Twitter (cynnydd o 19%)
  • 15,692 o gefnogwyr ar Facebook (cynnydd o 12%)
  • Mae Siarad yn Hollbwysig, ymgyrch lwyddiannus sy'n codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl dynion
  • Yn yr Arolwg o Agweddau'r Cyhoedd at Salwch Meddwl, mae gan 5% o'r boblogaeth oedolion yng Nghymru agweddau gwell tuag at salwch meddwl, gan ddangos mwy o ddealltwriaeth a goddefiant, sy'n cynrychioli tua 129,000 o oedolion yng Nghymru.

Ynghyd â'n hyrwyddwyr, ein cyflogwyr a'n partneriaid, mae Amser i Newid Cymru wedi cymryd camau sylweddol dros y tair blynedd diwethaf ac mae'r adroddiad hwn yn ceisio tynnu sylw at lawer mwy o brofiadau hyrwyddwyr a chyflawniadau allweddol.

Mae Adroddiad Effaith Amser i Newid Cymru 2018/2021 bellach ar gael i'w lawrlwytho drwy glicio yma.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Efallai hoffech

Hyforddiant Hyrywddwyr 23 Mehefin

Bydd ein diwrnod hyfforddi hyrwyddwyr nesaf ddydd Iau 23 Mehefin 2022.

26th April 2022, 8.41pm | Ysgrifenwyd gan Alex Peel

Darganfyddwch fwy

Amser i Newid Cymru wedi ymestyn am dair blynedd

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.

23rd February 2022, 8.00am

Darganfyddwch fwy