Podlediad Lle i Siarad

Croeso i Bodlediad Lle i Siarad – lle mae pob llais yn bwysig.

Rydym wedi lansio’r Podlediad Lle i Siarad , lle rydym yn anelu at ddod â Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru, partneriaid a chyflogwyr ynghyd mewn ymdrech ar y cyd i fynd i’r afael â stigma iechyd meddwl trwy rym llais.

 

 

Mae’r platfform hwn yn ein galluogi i roi llwyfan i leisiau ein gwesteion sydd â phrofiadau bywyd o broblemau iechyd meddwl yng Nghymru i godi ymwybyddiaeth a chefnogi eraill. Yn ogystal, rydym yn rhannu mewnwelediadau o brofiadau personol i ddileu stigma ar draws gwahanol feysydd bywyd.

Ymunwch â ni wrth i ni chwalu mythau iechyd meddwl, chwalu stigma, a meithrin cymdeithas fwy tosturiol a llawn dealltwriaeth. Gyda’n gilydd, dewch i ni wneud Cymru’n wlad lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu derbyn, eu cefnogi a’u gwerthfawrogi a lle maen nhw’n medru gofyn am y cymorth cywir ar gyfer eu hiechyd meddwl.

Gwrandewch ar ein penodau yma:

Dywedodd Hanna Yusuf, Arweinydd Podlediad a Gwesteiwr Lle i Siarad: “Rydym yn falch iawn o allu cynnig y podlediad hwn i’n cefnogwyr a’n partneriaid. Rhaid inni beidio â diystyru pŵer y llais gan ei fod yn arf mor effeithiol wrth frwydro yn erbyn heriau, a gall clywed tystiolaethau pwerus gan bobl â phrofiad o fyw gynnig llawer o ddysgu a gobeithio sbarduno mwy o sgyrsiau am iechyd meddwl er mwyn herio. y stigma a’r gwahaniaethu o’i gwmpas.”

Rydym yn ymdrechu i gyflymu’r symudiad i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru trwy sgyrsiau difyr am brofiadau bywyd a safbwyntiau arbenigol ar y podlediad. Drwy feithrin deialog, empathi, ac addysg, ein nod yw meithrin diwylliant o dderbyn a grymuso’r rhai sy’n profi problemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Gallwch wrando ar ein podlediad ar bob prif lwyfan podlediad gan gynnwys:

 

I ymuno â ni ar bennod o Podlediad Lle i Siarad, e-bostiwch Hanna ar h.yusuf@timetochangewales.org.uk neu ffoniwch 02920 105004. Os byddwn yn methu eich galwad, gadewch neges llais fel y gallwn gysylltu â chi.