Beth yw addewid sefydliadol Amser i Newid Cymru?

Mae addewid Amser i Newid Cymru yn ddatganiad cyhoeddus bod sefydliad am gamu ymlaen i fynd i'r afael â'r stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Nid marc ansawdd, achrediad nag ardystiad mohono. Nid oes angen gwneud prawf na chais. Y cyfan sydd angen ei wneud yw ymrwymo i gymryd camau gweithredu sy'n realistig ac yn addas i chi, ac a fydd yn arwain at lai o wahaniaethu yn eich sefydliad a'r gymuned ehangach.

Drwy gael mwy o sefydliadau i gamu ymlaen i wneud yr addewid sefydliadol, bydd mwy o sŵn - gan helpu i dorri ar y tawelwch sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Dychmygwch pe byddai pob sefydliad yng Nghymru yn gwneud addewid cyhoeddus i fynd i'r afael â'r stigma: cyflogwyr mawr a bach, cynghorau, prifysgolion, clybiau pêl-droed, mannau addoli, elusennau... byddai hynny'n anfon neges bwerus fod iechyd meddwl yn rhywbeth y gellir siarad amdano, ac nad oes lle i stigma a gwahaniaethu.

Sut mae dechrau arni?

Os ydych chi eisiau llofnodi Addewid Sefydliadol Amser i Newid Cymru, bydd angen i chi greu Cyfrif Cyflogwr gyda ni. Yn eich Cyfrif Cyflogwr, byddwch chi'n gallu cael adnoddau i'ch helpu i lofnodi'r addewid.

Mae'n rhaid i bob sefydliad sydd am wneud addewid gwblhau cynllun gweithredu, gan nodi'r hyn y bydd yn ei wneud. Gall Amser i Newid Cymru eich cynorthwyo gyda'r cynllun gweithredu, ond cyfrifoldeb y sefydliad yw ei weithredu. Dyma rai gweithgareddau rydym yn annog sefydliadau i'w hystyried:

  • Edrych ar bolisïau a diwylliant i wneud yn siŵr bod y gweithle yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.
  • Cynnal ymgyrchoedd gwrth-stigma mewnol gyda'n deunyddiau ni; gan wahodd ein haddysgwyr i roi hyfforddiant gwrth-stigma.
  • Hyrwyddo'r negeseuon yn allanol i bobl sy'n defnyddio eich gwasanaethau a'r gymuned ehangach drwy eich sianeli cyfathrebu neu drwy gynnal ymgyrch.

Beth yw Cynllun Gweithredu, a sut mae'n gweithio?

Dylai'r cynllun gweithredu fod yn ffordd dda o ddweud beth yw eich nodau, neu o gofnodi eich llwyddiannau hyd yma. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn cynllunio gweithgaredd realistig a phosibl - ond mae'n bwysig anelu'n uchel hefyd. Gallai fod yn ddefnyddiol meddwl am yr holl rolau gwahanol sydd gan eich sefydliad, a'r gwahanol grwpiau rydych mewn cysylltiad â nhw. Sut gallwch chi gynnwys yr unigolion a'r grwpiau hyn wrth herio stigma?

Mae ein canllaw yn cynnwys awgrymiadau ac enghreiftiau o weithgareddau, a gallwch weld y canllaw pan fyddwch chi'n creu eich Cyfrif Cyflogwr. Pan fyddwch chi'n barod, anfonwch eich cynllun gweithredu atom ac fe wnawn ein gorau i gysylltu â chi cyn pen 14 diwrnod i gytuno ar eich cynllun.

Llofnodi'r addewid

Ar ôl cytuno ar eich cynllun gweithredu, byddwch chi'n llofnodi'r addewid. Mae camu ymlaen i lofnodi addewid yn ymrwymiad cyhoeddus, felly hoffem i gynrychiolydd uchel o'ch sefydliad fynd ati'n gyhoeddus i lofnodi tystysgrif/bwrdd yr addewid. I gael y dylanwad mwyaf, rydym yn cynghori eich bod yn trefnu i lofnodi'r addewid mewn digwyddiad mae eich sefydliad yn ei drefnu eisoes, megis cyfarfod o'r bwrdd, cyfarfod cyffredinol blynyddol, cynhadledd neu ddigwyddiad lansio.

Byddwch hefyd yn cael dewis gwahodd aelod o'n tîm i lofnodi'r addewid yn gyhoeddus a / neu archebu bwrdd addewid mwy at ddibenion arddangos. Ar ôl i chi lofnodi'r addewid, byddwch yn datgloi rhagor o adnoddau yng nghyfrif eich Cyflogwr, gan gynnwys mynediad at grŵp Facebook sydd ar gael i gyflogeion sydd wedi gwneud addewid yn unig.

Rhoi eich addewid ar waith

Dyma'r gwaith caled - rhoi eich addewid ar waith! Eich gwaith chi yw gwneud hyn, ond efallai y byddwch am lawrlwytho deunyddiau oddi ar wefan Amser i Newid Cymru i'ch helpu.

Cofiwch fod gwybodaeth ddefnyddiol a fforwm drafod ar-lein i Gyflogwyr sydd wedi gwneud Addewid ar gael yn eich Cyfrif Cyflogwr.

Beth yw Hyrwyddwyr Cyflogwr?

Rhaid cael hyrwyddwyr i herio stigma a newid y ffordd mae gweithwyr yn meddwl ac yn ymddwyn ar fater iechyd meddwl mewn gweithleoedd. Maen nhw ar reng flaen ein brwydr i'w gwneud hi'n beth cyffredin i weithwyr ddweud "Dwi'n cael trafferth" neu "Dwi angen cymorth" yn y gweithle heb ofni canlyniadau negyddol. Mae eich cyflogwr wedi llofnodi'r Addewid Amser i Newid Cymru er mwyn dangos eu hymrwymiad i greu gweithle sy'n rhydd o stigma a gwahaniaethu.

Parod i lofnodi'r Addewid?

Creu cyfrif

Mwy o Wybodaeth

Cyflogwyr sydd wedi gwneud Addewid

Cyflogwyr sydd wedi gwneud Addewid

Gweld rhestr lawn o bob cyflogwr sydd wedi gwneud addewid.

Darganfyddwch fwy
Storïau o'r Gweithle

Storïau o'r Gweithle

Darllenwch y blogiau diweddaraf a'r straeon personol gan Amser i Newid Cymru, ein cefnogwyr, a blogwyr gwadd.

Darganfyddwch fwy
Beth yw stigma?

Beth yw stigma?

Gall y ffeithiau allweddol hyn helpu i herio'r mythau sy'n cyfrannu at y stigma mae llawer o bobl yn dal i'w wynebu.

Darganfyddwch fwy
Gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybodaeth i gyflogwyr

Herio gwahaniaethu yn y gweithle gan ddefnyddio ein hadnoddau i reolwyr a staff AD.

Darganfyddwch fwy
Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Os ydych yn ystyried cynnal digwyddiad neu weithgarwch, darllenwch ein cynllun pum cam.

Darganfyddwch fwy
Sesiynau gwrth-stigma

Sesiynau gwrth-stigma

Gwahodd ein Hyrwyddwyr i'ch sefydliad i roi hyfforddiant gwrth-stigma

Darganfyddwch fwy