Arwyddwch yr Addewid Sefydliadol

A ydych yn barod i lofnodi’r addewid a datgan eich bwriad i helpu i fynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl? Dysgwch fwy yma.

Ymrwymwch at well iechyd meddwl

Byddwch yn rhan o'r newid. Dangoswch ymrwymiad eich sefydliad i herio stigma iechyd meddwl a gwahaniaethu.

Llofnodwch yr addewid heddiw.

Herio gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl

Mae addewid Amser i Newid Cymru yn ddatganiad cyhoeddus bod eich sefydliad am fynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu ym maes iechyd meddwl.

 A yw eich gweithle yn barod i wneud gwahaniaeth?

Pam bod angen arwyddo’r addewid?

Mae 1 o bob 6 o weithwyr Prydain yn cael eu heffeithio gan broblemau iechyd meddwl, gan gynnwys gorbryder, iselder a straen bob blwyddyn, ac mae 300,000 o bobl yn colli eu swyddi oherwydd materion iechyd meddwl hirdymor.

Ein nod yw rhoi terfyn ar wahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru. Ond, i wneud hyn, mae arnom angen eich help.

Rydym angen cyflogwyr, fel chi, i gamu i fyny at addewid y sefydliad – gan helpu i dorri’r distawrwydd ynghylch iechyd meddwl.

Gyda’n gilydd, gallwn normaleiddio iechyd meddwl a lles, a dangos derbyniad yn y gweithle.

Gall buddion i gyflogwyr gynnwys:

  • Sefydlu eich cwmni fel eiriolwr dros well iechyd meddwl
  • Llai o absenoldeb, salwch, presenoldeb, a chostau cysylltiedig
    • Mae iechyd meddwl gwael yn costio hyd at £42 biliwn y flwyddyn i gyflogwyr. Mae hynny'n cyfateb i £1,560 fesul gweithiwr y flwyddyn.
  • Trosiant staff is
  • Mwy o gyfathrebu a datgelu
  • Canfod ac ymyrryd yn gynnar
  • Cynnydd mewn cynhyrchiant a refeniw

 Mae 92% o gyflogwyr yr addewid yn cytuno, ers llofnodi addewid iechyd meddwl Amser i Newid Cymru, bod gweithwyr wedi cynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a sut i gael cymorth yn y gweithle.

 Mae 85% o gyflogwyr yr addewid yn cytuno bod rheolwyr llinell yn teimlo’n fwy parod i gefnogi staff ag anawsterau iechyd meddwl.

 Mae’n amser i ni newid iechyd meddwl yng Nghymru!

Gwrandewch ar stori Melin Homes

Cliciwch chwarae i ddysgu sut mae’r addewid wedi helpu Cartrefi Melin, sefydliad sydd wedi ymrwymo i addewid Amser i Newid Cymru, i lunio ei bolisïau a’i brosesau, gan gael effaith gadarnhaol ar staff ar bob lefel o’r sefydliad.

Parod i lofnodi'r Addewid?

Creu cyfrif

Darganfyddwch pam y llofnododd cyflogwyr eraill addewid Amser i Newid Cymru isod.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mrs Buckét cleaning service 

 Adnoddau i Gyflogwyr

megaphone1.png

Pecyn Cyfathrebu

Bydd yr adnodd yn eich cefnogi i ehangu'r neges Amser i Newid Cymru ac yn eich helpu i fynegi eich ymrwymiad i weddill y sefydliad.

Darllen mwy
Asset 10.png

Cyflwyniad i broses arwyddo’r Addewid Cyflogwyr Amser i Newid Cymru

Croeso i’n canllaw ar sut i lenwi mewn eich Cynllun Gweithredu Addewid Cyflogwyr Amser i Newid Cymru.

Darllen mwy
Trophy.png

Hyrwyddwyr y gweithle yn llenwi llawlyfr

Rhaid cael hyrwyddwyr i herio stigma a newid y ffordd y mae gweithwyr yn meddwl ac yn ymddwyn ar fater iechyd meddwl yn y gweithle.

Darllen mwy
Asset 9.png

Cefnogi eich Hyrwyddwyr

Rydym wedi creu'r canllaw hwn i'ch cefnogi chi i gael y gorau gan eich Hyrwyddwyr Gweithwyr.

Darllen mwy
Asset 25.png

Dechrau'r sgwrs

Mae'r ddogfen hon ar gyfer Hyrwyddwyr Gweithwyr er mwyn annog pobl i siarad am iechyd meddwl a chwalu'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yn y gweithle

Darllen mwy

Mwy o Wybodaeth

Cyflogwyr sydd wedi gwneud Addewid

Cyflogwyr sydd wedi gwneud Addewid

Gweld rhestr lawn o bob cyflogwr sydd wedi gwneud addewid.

Darganfyddwch fwy
Storïau o'r Gweithle

Storïau o'r Gweithle

Darllenwch y blogiau diweddaraf a'r straeon personol gan Amser i Newid Cymru, ein cefnogwyr, a blogwyr gwadd.

Darganfyddwch fwy
Beth yw stigma?

Beth yw stigma?

Gall y ffeithiau allweddol hyn helpu i herio'r mythau sy'n cyfrannu at y stigma mae llawer o bobl yn dal i'w wynebu.

Darganfyddwch fwy
Gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybodaeth i gyflogwyr

Herio gwahaniaethu yn y gweithle gan ddefnyddio ein hadnoddau i reolwyr a staff AD.

Darganfyddwch fwy
Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Os ydych yn ystyried cynnal digwyddiad neu weithgarwch, darllenwch ein cynllun pum cam.

Darganfyddwch fwy
Sesiynau gwrth-stigma

Sesiynau gwrth-stigma

Gwahodd ein Hyrwyddwyr i'ch sefydliad i roi hyfforddiant gwrth-stigma

Darganfyddwch fwy