Siarad, siarad, siarad!

Mae Samuel yn pwysleisio pwysigrwydd siarad am eich iechyd meddwl, yn enwedig ar adegau anodd, a sut mae siarad wedi achub ei fywyd.

20th February 2024, 8.43am | Ysgrifenwyd gan Samuel

Gwnes i wahanu oddi wrth fy nyweddi a fy mhartner ers 11 mlynedd yn ddiweddar. Gwnaeth hyn arwain at gyfnod anodd iawn. Gwnes i gyfaddef rhywbeth i bobl nad oeddwn i wedi bod yn ddigon dewr i'w ddweud o'r blaen – bod angen help arna i. 

Rwyf wedi treulio fy mywyd cyfan yn teimlo cywilydd bod gen i orbryder ac iselder ofnadwy. Byddwn i'n mygu unrhyw beth a fyddai'n sbardun i mi yn ystod yr wythnos waith ac yn ei ddal i mewn nes i mi adael iddo dywallt drosodd ar y penwythnos pan fyddwn i'n mentro i'r dafarn i yfed chwech neu saith peint, cyn troi at y gwin, ac ati.

Wnes i byth siarad â fy mhartner gan nad oeddwn i am fod yn faich. Doeddwn i ddim am ychwanegu straen i'w bywyd gyda fy nhrafferthion a dangos gwendid. Wnes i byth ddweud wrthi am fy mhroblemau, pa mor anodd oedd pethau, ac mai'r unig beth roedd ei angen arna i oedd help a chlywed bod popeth yn iawn. Yn anffodus, roedd hyn ar draul y berthynas a'r bywyd roedden ni wedi'u greu dros un ar ddeg mlynedd. Ond wrth i mi gymryd cam yn ôl, galla i ddweud bod y profiad wedi fy ngwthio i sylweddoli ei bod hi'n iawn peidio â bod yn iawn. Mae'n iawn gofyn am help. 

Ers i'r berthynas chwalu, rwyf wedi gofyn am help yn y ffyrdd canlynol: 

  • Mynd at y meddyg a siarad am fy mhroblemau.
  • Dechrau cael therapi – mae gallu siarad am drawma fy mhlentyndod a fy mhroblemau yn fy mherthynas bresennol wedi bod yn werthfawr iawn.
  • Bod yn agored gyda fy ffrindiau a fy nheulu. 

Rwy'n sylweddoli nawr ei bod hi'n berffaith iawn ei chael hi'n anodd ymdopi, a chael diwrnodau gwael. Mae'n rhyddhad mawr gwybod nad ydw i ar fy mhen fy hun, a gallu siarad am fy mhoen. Mae gallu siarad am fy mhroblemau wedi achub fy mywyd yn llwyr. Rwyf wedi defnyddio llinellau cymorth y Samariaid ar adegau tywyll iawn. Rwyf wedi dweud wrth ffrindiau, teulu ac unrhyw un sy'n barod i wrando fy mod i'n ei chael hi'n anodd ymdopi, ond mae hynny'n iawn! Mae'n iawn ei chael hi'n anodd ymdopi; mae'n iawn peidio â bod yn iawn drwy'r amser. Roeddwn i'n byw o fewn y stigma na ddylai dynion ddangos gwendid drwy siarad am eu hiechyd meddwl a'u heriau, ac y dylai dynion ‘man up’. Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw siarad â ffrindiau, teulu neu unrhyw un – bydd yn achub eich bywyd.

Samuel.jpg

Efallai hoffech

Gwena a Chwyd dy Law

Mae Naomi yn siarad am bwysigrwydd dweud yn union sut rydych chi'n teimlo pan fydd rhywun yn gofyn ‘Sut wyt ti?’ a'r holl ffyrdd y gallwch chi ateb y cwestiwn hwnnw.

20th February 2024, 8.47am | Ysgrifenwyd gan Naomi

Darganfyddwch fwy

‘Ddim yn rhy ddrwg’, ‘Alla i ddim cwyno’, ‘Dwi'n weddol’, ‘Iawn, diolch, ychydig yn flinedig.’

Mae Charlotte yn dweud wrthon ni pam mae hi wedi penderfynu bod yn fwy agored am ei hiechyd meddwl, wrth iddi roi'r gorau i ddefnyddio ymadroddion sy'n cuddio sut mae hi wir yn teimlo.

20th February 2024, 8.00am | Ysgrifenwyd gan Charlotte

Darganfyddwch fwy