Mae stigma'n ynysu pobl

Yn aml mae pobl yn ei chael hi'n anodd dweud wrth eraill am broblem iechyd meddwl sydd ganddynt, oherwydd eu bod yn ofni eu hymateb. A phan fyddant yn sôn am y peth, mae'r mwyafrif helaeth yn dweud bod aelodau o'r teulu yn eu camddeall, bod ffrindiau, cydweithwyr a gweithwyr proffesiynol yn cadw draw oddi wrthynt a'u hanwybyddu, a bod cymdogion yn galw enwau arnynt neu waeth.

Mae cleifion seiciatrig bedair gwaith yn fwy tebygol o beidio â chael ffrind agos, ac mae dros un o bob tri yn dweud nad oes ganddynt unrhyw un i droi atynt am gymorth.

Mae'n eithrio pobl o weithgareddau bob dydd

Mae gweithgareddau bob dydd fel mynd i siopa, mynd i'r dafarn, mynd ar wyliau neu ymuno â chlwb yn llawer anoddach i bobl â phroblemau iechyd meddwl.

Mae un o bob tri yn dweud eu bod wedi cael eu diswyddo neu eu gorfodi i ymddiswyddo o'u swydd ac nid yw 70% yn awyddus i wneud cais am swyddi, gan ofni cael eu trin yn annheg.

Mae'n atal pobl rhag cael swyddi a'u cadw.

Mae gan bobl â phroblemau iechyd meddwl y gyfradd 'eisiau gweithio' uchaf o unrhyw grŵp anabledd - ond nhw sydd â'r gyfradd 'mewn gwaith' isaf.

Mae un o bob tri yn dweud eu bod wedi cael eu diswyddo neu eu gorfodi i ymddiswyddo o'u swydd ac nid yw 70% yn awyddus i wneud cais am swyddi, gan ofni cael eu trin yn annheg.

9mwen10.png

Mae'n atal pobl rhag chwilio am help

Rydym yn gwybod nad yw pobl yn tueddu i chwilio am help yn gynnar pan fyddant yn profi problem iechyd meddwl am y tro cyntaf, a'u bod ond yn tueddu i gysylltu â gwasanaethau iechyd meddwl pan fo argyfwng wedi datblygu. Mae hyn hefyd yn golygu bod llawer o bobl â phroblemau iechyd meddwl nad ydynt yn derbyn unrhyw driniaeth neu ofal.

Mae'n cael effaith negyddol ar iechyd corfforol

Gwyddom fod iechyd corfforol pobl â phroblemau iechyd meddwl ar gyfartaledd yn tueddu i fod yn waeth ac, o ganlyniad, mae'r bobl â'r problemau meddwl mwyaf difrifol yn marw ddeng mlynedd yn iau ar gyfartaledd.

Mae bron hanner y bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl wedi nodi achosion o wahaniaethu gan eu meddygon teulu sy'n credu bod eu problemau corfforol yn ddychmygol neu'n gelwydd.

Mae'n dileu triniaeth ac yn amharu ar wella

Mae peidio â chwilio am help yn gynnar yn golygu y gall gwella fod yn anoddach. Mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn aml yn nodi nad yw gweithwyr iechyd proffesiynol yn gwrando arnynt ac maent yn teimlo na allant ofyn am newidiadau i'w triniaeth.

Iechyd Meddwl a Stigma

Byw gyda salwch meddwl

Byw gyda salwch meddwl

Gwneud ffrindiau, cadw swydd, cadw'n heini, aros yn iach... mae'r rhain yn rhannau cyffredin o fywyd bob dydd.

Darganfyddwch fwy
Siarad am Iechyd Meddwl

Siarad am Iechyd Meddwl

Gall ychydig eiriau wneud gwahaniaeth mawr. Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl!

Darganfyddwch fwy
Cyflyrau Iechyd meddwl

Cyflyrau Iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'.

Darganfyddwch fwy