1. Agweddau yng Nghymru
 2. Iechyd meddwl
 3. Iechyd Meddwl Dynion
 4. Iechyd Meddwl yn y Gweithle

1. Arolwg o agweddau'r cyhoedd at salwch meddwl a gynhaliwyd yng Nghymru gan Kantar ar ran Amser i Newid Cymru, 2019

 • Mae 1 ym mhob 8 o bobl yn credu y dylai rhywun gael ei roi mewn ysbyty cyn gynted ag y bydd person yn dangos arwyddion o salwch meddwl.

 • Mae 1 ym mhob 8 o bobl yn meddwl bod rhywbeth am bobl â salwch meddwl sy'n ei gwneud hi'n hawdd eu dweud ar wahân i bobl normal.

 • Mae 1 o bob 10 o bobl yn ystyried mai un o brif achosion salwch meddwl yw diffyg hunanddisgyblaeth a grym ewyllys.

 • Mae 1 o bob 10 o bobl o'r farn bod lleoli cyfleusterau iechyd meddwl mewn ardal breswyl yn israddio'r gymdogaeth.

 • Mae 1 o bob 10 o bobl yn cytuno y dylai unrhyw un sydd â hanes o broblemau meddyliol gael eu gwahardd rhag cymryd swydd gyhoeddus.

 • Mae 1 ym mhob 12 o bobl o'r farn na ddylai pobl â salwch meddwl gael unrhyw gyfrifoldeb.

 • Mae 1 o bob 12 o bobl yn credu y byddai menywod yn ffôl i briodi dyn sydd wedi dioddef o salwch meddwl, er ei fod yn ymddangos yn gwbl adferadwy.

 • Mae 1 o bob 12 o bobl yn credu ei bod yn frawychus meddwl am bobl â phroblemau meddwl sy'n byw mewn cymdogaethau preswyl.

 • Ni fyddai 1 ym mhob 16 o bobl am fyw drws nesaf i rywun sydd wedi cael salwch meddwl.

 • Mae'r arolwg yn defnyddio diffiniadau ac graddfeydd a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer stigma mewn perthynas ag agweddau, gwybodaeth ac ymddygiad.

 • Canfu'r Arolwg Iechyd Meddwl Mawr 2018 fod 82% o ymatebwyr yng Nghymru wedi nodi eu bod yn profi gwahaniaethu mewn o leiaf un maes o fywyd (teulu, fel rhiant, cyfeillgarwch/perthynas, bywyd cymdeithasol, bywyd bob dydd, mewn addysg neu hyfforddiant, cyflogaeth, cael cymorth ar gyfer iechyd corfforol neu feddyliol, yn gyhoeddus, ar-lein).

2. Iechyd Meddwl

 • Mae gan 1 o bob 4 person broblem iechyd meddwl. (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, afiachusrwydd seiciatrig, 2007)

 • Mae 1 ym mhob 6 o bobl yn adrodd eu bod yn profi o leiaf un broblem iechyd meddwl cyffredin (fel straen, gorbryder neu iselder) mewn unrhyw wythnos benodol. (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, afiachusrwydd seiciatrig, 2014)

 • Amcangyfrifir mai cyfanswm cost problemau iechyd meddwl yng Nghymru yw £7,200,000,000 y flwyddyn o ran colli cynnyrch, biliau gofal iechyd a budd-daliadau cymdeithasol. (Rhwydwaith ymchwil iechyd meddwl (2009)

 • Bob blwyddyn yng Nghymru Mae rhwng 300 a 350 o bobl yn marw o hunanladdiad, deirgwaith y nifer sy'n cael eu lladd mewn damweiniau ffyrdd (Siarad â Fi, strategaeth lleihau hunanladdiad a hunan-niwed Cymru, 2015-2020).

 • Yng Nghymru, mae 1 o bob 5 o bobl yn teimlo'n anghyfforddus yn siarad â'u ffrind neu eu teulu am ddiagnosis iechyd meddwl. (Agweddau'r Cyhoedd at Salwch Meddwl yng Nghymru, 2019)

 • Mae iselder yn un o brif achosion problemau iechyd yn y byd: profiad byd-eang gan fwy na 300,000,000 o bobl o bob oed. (Sefydliad iechyd y byd, 2017)

 • Mae Anhwylder Deubegynol yn cael ei brofi gan tua 60,000,000 o bobl ledled y byd. (Sefydliad Iechyd y Byd 2018)

 • Erbyn 2020 bydd problemau sy'n gysylltiedig â salwch meddwl yn ail i glefyd y galon fel y cyfrannwr blaenllaw i faich byd-eang Clefydau (Sefydliad Iechyd y Byd)

 • Caiff sgitsoffrenia ei brofi gan tua 23,000,000 o bobl ledled y byd. (Sefydliad Iechyd y Byd 2018)

3.  Iechyd Meddwl Dynion

 • Dim ond 29% o ddynion sy'n dweud eu bod yn adnabod rhywun â salwch meddwl o gymharu â 40% o fenywod. (Agweddau'r Cyhoedd at Salwch Meddwl yng Nghymru, 2019)

 • Mae dynion yn llai cyfforddus yn trafod eu hiechyd meddwl gyda ffrind neu deulu – 59% o ddynion o'i gymharu â 68% o fenywod. (Agweddau'r Cyhoedd at Salwch Meddwl yng Nghymru, 2019)

 • Mae dynion yn llai tebygol na merched o wybod sut i roi cyngor i ffrind â phroblem iechyd meddwl – 55% o'i gymharu â 70% o fenywod. (Agweddau'r Cyhoedd at Salwch Meddwl yng Nghymru, 2019)

 • Mae dynion yn llai tebygol na merched o fynd at y meddyg teulu am gymorth os oeddent yn teimlo bod ganddynt broblem iechyd meddwl-75% o ddynion, 84% o fenywod. (Agweddau'r Cyhoedd at Salwch Meddwl yng Nghymru, 2019)

 • Mae dynion tua 3 gwaith yn fwy tebygol o farw oherwydd hunanladdiad na menywod.  (Siarad â fi 2, strategaeth atal hunanladdiad a hunan-niwed ar gyfer Cymru 2015-2020) 

 • Un o'r rhesymau y gall dynion fod yn fwy tebygol o gwblhau hunanladdiad yw eu bod yn llai tebygol na merched o ofyn am help neu siarad am iselder neu deimladau hunanladdol. (Dynion, Hunanladdiad a Chymdeithas, adroddiad ymchwil y Samariaid, 2012)

 • Dim ond 55% o ddynion a ddywedodd eu bod yn teimlo'n ddigalon iawn a ddywedodd eu bod yn siarad â rhywun amdano. (Archwiliad DIGYNNWRF, gwrywdod, 2016)

4.  Iechyd Meddwl yn y Gweithle

 • Yng Nghymru, mae 2 o bob 5 yn teimlo'n anghyfforddus yn siarad â chyflogwr am ddiagnosis iechyd meddwl. (Agweddau'r Cyhoedd at Salwch Meddwl yng Nghymru, 2019)

 • Hanner (48%) o'r holl weithwyr a holwyd wedi profi problem iechyd meddwl yn eu swydd bresennol. Dim ond hanner y bobl hyn sydd wedi siarad â'u cyflogwr am eu problem iechyd meddwl. (Mind, 2018)

 • Mae 60% o gyflogeion y DU wedi profi problem iechyd meddwl o ganlyniad i waith, neu lle roedd gwaith yn ffactor a oedd yn cyfrannu. (Adroddiad busnes yn y gymuned, iechyd meddwl yn y gwaith, 2017)

 • Straen, gorbryder ac iselder yw'r achos mwyaf o absenoldeb oherwydd salwch yn ein cymdeithas gan achosi 15,800,000 o ddiwrnodau o absenoldeb yn y DU yn 2016 (y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Absenoldeb Oherwydd Salwch yn y Farchnad Lafur, 2016)

 • Costau salwch meddwl mae cyflogwyr y DU yn amcangyfrif y bydd £35,000,000,000 y flwyddyn. (Canolfan iechyd meddwl, iechyd meddwl yn y gwaith: Cost i fusnes ddeng mlynedd ymlaen, 2017)

Iechyd Meddwl a Stigma

Cyflyrau iechyd meddwl

Cyflyrau iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'.

Darganfyddwch fwy
Siarad am Iechyd Meddwl

Siarad am Iechyd Meddwl

Gall ychydig eiriau wneud gwahaniaeth mawr. Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl!

Darganfyddwch fwy
Pobl Ifanc

Pobl Ifanc

Fel cenhedlaeth y dyfodol, mae gan bobl ifanc rym i newid agweddau at iechyd meddwl.

Darganfyddwch fwy