Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref) eleni ar adeg lle y mae ein bywydau o ddydd i ddydd wedi newid yn sylweddol o ganlyniad i bandemig COVID-19. Yng Nghymru a ledled y byd, mae'r pandemig wedi arwain at gynnydd mewn problemau iechyd meddwl ac mae trafod iechyd meddwl yn agored yn parhau i fod yn fater pwysig.  

Er bod agweddau'r cyhoedd wedi gwella tuag at iechyd meddwl, mae Amser i Newid Cymru yn cydnabod bod y stigma yn parhau i fod yn anodd i sawl person sy'n byw gyda phroblem iechyd meddwl.  

Mae sawl math gwahanol o stigma, (pryfocio, cam-drin, diffyg ymddiriedaeth, colli ffrindiau a theulu, colli swydd neu fethu cael swydd newydd, gwahardd o addysg, hyfforddiant, gweithgareddau cymdeithasol a chlybiau). Mae stigma wedi datblygu i fod yn rhwystr sy'n atal pobl rhag ceisio cael cymorth, ond gyda help ein Hyrwyddwr a lleisiau'r rheini sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl, gallwn ni fynd i'r afael â hyn gyda'n gilydd.  

Mae'n bwysicach nag erioed nawr i ymuno ag Amser i Newid Cymru er mwyn helpu i dorri stigma iechyd meddwl a chael gwared ar wahaniaethu unwaith ac am byth yng Nghymru.  

Efallai hoffech

Hyforddiant Hyrywddwyr 23 Mehefin

Bydd ein diwrnod hyfforddi hyrwyddwyr nesaf yn digwydd ar 23 Mehefin 2022.

26th April 2022, 8.41pm | Ysgrifenwyd gan Alex Peel

Darganfyddwch fwy

Amser i Newid Cymru wedi ymestyn am dair blynedd

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.

23rd February 2022, 8.00am

Darganfyddwch fwy