Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref) eleni ar adeg lle y mae ein bywydau o ddydd i ddydd wedi newid yn sylweddol o ganlyniad i bandemig COVID-19. Yng Nghymru a ledled y byd, mae'r pandemig wedi arwain at gynnydd mewn problemau iechyd meddwl ac mae trafod iechyd meddwl yn agored yn parhau i fod yn fater pwysig.  

Er bod agweddau'r cyhoedd wedi gwella tuag at iechyd meddwl, mae Amser i Newid Cymru yn cydnabod bod y stigma yn parhau i fod yn anodd i sawl person sy'n byw gyda phroblem iechyd meddwl.  

Mae sawl math gwahanol o stigma, (pryfocio, cam-drin, diffyg ymddiriedaeth, colli ffrindiau a theulu, colli swydd neu fethu cael swydd newydd, gwahardd o addysg, hyfforddiant, gweithgareddau cymdeithasol a chlybiau). Mae stigma wedi datblygu i fod yn rhwystr sy'n atal pobl rhag ceisio cael cymorth, ond gyda help ein Hyrwyddwr a lleisiau'r rheini sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl, gallwn ni fynd i'r afael â hyn gyda'n gilydd.  

Mae'n bwysicach nag erioed nawr i ymuno ag Amser i Newid Cymru er mwyn helpu i dorri stigma iechyd meddwl a chael gwared ar wahaniaethu unwaith ac am byth yng Nghymru.  

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy