Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi arian ychwanegol i Amser i Newid Cymru ar gyfer chwe mis arall o ymgyrchu.

Mae'r £67,500 o arian newydd ar ben £427,000 a wariwyd eisoes ar yr ymgyrch gan Llywodraeth Cymru ers 2011. Caiff yr ymgyrch yng Nghymru hefyd ei hariannu gan y Gronfa Loteri Fawr a Comic Relief.

Dywedodd Rheolwr Rhaglen Amser i Newid Cymru, Ant Metcalfe:

"Rydym yn ddiolchgar o gael yr arian hwn am gyfnod ychwanegol o chwe mis gan Lywodraeth Cymru. Bydd yr arian hwn ynghyd â'r Gronfa Loteri Fawr a Comic Relief yn ein galluogi i adeiladu ar y momentwm rydym wedi'i sicrhau dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac yn ein helpu i barhau i leihau'r stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru, sef un o brif amcanion strategaeth iechyd meddwl Llywodraeth Cymru, Law yn Llaw at Iechyd Meddwl"

Dywedodd Gweinidog Iechyd Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford:
 
"Mae gwella iechyd meddwl pobl sy'n byw yng Nghymru yn un o brif themâu ein Rhaglen Lywodraethu.
 
"Felly mae'n bleser gennyf gyhoeddi arian ychwanegol ar gyfer ymgyrch Amser i Newid Cymru sydd â'r nod o leihau'r anghydraddoldebau, y stigma a'r gwahaniaethu y mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a salwch meddwl yn eu hwynebu."

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy