Mae Eiriolwyr Amser I Newid Cymru yn ganolog i bopeth yr ydym yn gwneud.

Mae Eiriolwyr yn pobl sydd a phrofiad o broblemau iechyd meddwl sydd yn ymgyrchu o fewn cymunedau a gweithleoedd. Mae Eiriolwyr yn ysgrifennu blogiau, cymeryd rhan mewn ymgyrchoedd marchnata, cyflwyno sesiynnau Addysg, arwain prosiectau cymunedol ac yn bwysycach oll, yn annog pobl i siarad am iechyd meddwl.

Fel Eiriolwr, rydych yn rhan hanfodol o Amser I Newid Cymru. Rydym am wybod pa fath o effaith mae’r ymgyrch wedi cael ar eich bywyd. I wneud hyn, rydym wedi trefu I gwmni o’r enw RMG I gynnal arolwg annibynnol .

Pwrpas yr arolwg yw i hel eich barn, i ddarganfod pa effaith mae Amser i Newid Cymru yn cael, ac i gael gwybod os mae’r ymgyrch yn eich helpu i siarad am eich profiadau ac i herio stigma a gwahaniaethu.

Mae’r gwaith hyn yn cyfrannu at werthusiad eang Amser i Newid Cymru, sydd yn cael ei gyflawni gan WHISC, ac efallai eich bod wedi cyyfrannu at hyn yn barod. Mae’n holl bwysig i ni arolygu gymaint o Eiriolwyr a phosib, i gael llun cywir o gryfderau Amser i Newid Cymru – a beth gallen ni wella. Dyma eich cyfle i fynegi barn a dylanwadu ar ddyfodol yr ymgyrch!

Os ydych yn fodlon cymeryd rhan, mi allwch ddewis cwblhau’r arolwg dros y ffon, arlein neu trwy’r post, twry gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Oes oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a Sara Powys

Mi fydd unrhyw wybodaeth sy’n cael ei ddarpar yn hollol gyfrinachol a ni fydd unrhyw wybodaeth personol yn cael ei rhannu mewn adroddiadau, neu ag unrhyw sefydliad arall. Mae cyfraniadau yn hollol wirfoddol.

Hoffwn ddiolch o flaen llaw i Eiriolwyr sydd yn cymeryd rhan yn yr arolwg. Rydych yn gwneud gwahaniaeth mawr – mi fydd eich cyfraniad yn helpu ni i wneud mwy i herio stigma a gwahanieathu yn y dyfodol.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy