Ymateb Amser i Newid Cymru i COVID-19

Gobeithiwn eich bod chi a'ch anwyliaid yn cadw'n ddiogel yn ystod yr amseroedd anodd dros ben hyn. Rydym yn gwybod y bydd yr achos hwn yn cael effaith sylweddol ar y rhai sydd eisoes yn cael trafferth â'u hiechyd meddwl ac y bydd effaith cryfach i'w deimlo am fisoedd lawer i ddod o ganlyniad i'r argyfwng byd-eang hwn. Rydym yn eich annog i estyn allan at anwyliaid, cysylltu a chynnig cefnogaeth i'r rhai sydd ei angen fwyaf. Bydd gweithredoedd bach o garedigrwydd yn helpu pobl i deimlo'n gysylltiedig a nad bod nhw ar eu pennau eu hunain.

Rydyn ni am i chi wybod ein bod ni yma i chi o hyd yn yr amseroedd anodd a digynsail hyn. Yn awr, yn fwy nag erioed, rhaid inni gofio pwysigrwydd cefnogi ein gilydd ag iechyd meddwl . Mae yna nifer o ffyrdd o hyd i gymryd rhan yn ymgyrch Amser i Newid Cymru - boed hynny trwy lofnodi’r addewid yn ddigidol, sgyrsiau gwrth-stigma arlein, Gweithdai cyflogwyr arlein, ysgrifennu blog, lawrlwytho ein hadnoddau am ddim neu ddangos eich cefnogaeth ar gyfryngau cymdeithasol.

O ystyried yr amgylchiadau presennol, rydym yn gohirio gweithgaredd wyneb-yn-wyneb. Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa yn agos ac yn dilyn canllawiau'r llywodraeth yn llym. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel inni ddychwelyd i'n gweithgareddau arferol byddwn yn gwneud hynny a bydd ein llais yn dod yn ôl yn gryfach nag erioed.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus i fynd i'r afael â stigma iechyd meddwl yng Nghymru.

Cysylltwch â info@timetochangewales.org.uk os oes gennych gwestiynau neu syniadau yr ydych am eu rhannu â ni yn ystod yr amser hwn.

Os oes angen cefnogaeth frys arnoch, cofiwch fod gennym ein tudalen gymorth i gael help.

Efallai hoffech

Astudiaeth achos: Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Ar #WMHD2020 dyma Anthony o Legal & General sy'n siarad am sut mae'r sefydliad yn cael gwared ar stigma iechyd meddwl yn y gweithle

9th October 2020, 12.00pm | Ysgrifenwyd gan Anthony

Darganfyddwch fwy

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd (10 Hydref)

Er bod agweddau'r cyhoedd wedi gwella tuag at iechyd meddwl, mae Amser i Newid Cymru yn cydnabod bod y stigma yn parhau i fod yn anodd i sawl person sy'n byw gyda phroblem iechyd meddwl.

6th October 2020, 7.00am | Ysgrifenwyd gan Hanna

Darganfyddwch fwy