Fel y mae heddiw yn nodi Diwrnod Deubegwn y Byd (dydd Llun 30 Mawrth), mae Joe Lewis, hyrwyddwr Amser i Newid Cymru, yn siarad am sut mae'n rheoli ei anhwylder deubegwn yn ystod achos coronafirws cyfredol.

Mae anhwylder deubegwn yn anhwylder hwyliau difrifol sy'n effeithio ar 1 o bob 100 o bobl yn y DU. Mae unigolion yn profi hwyliau isel a allai gael eu nodweddu gan iselder ysbryd, teimladau o anobaith, diffyg egni a thynnu'n ôl yn gymdeithasol. Ar adegau eraill, gall hwyliau manig uchel ddod â hyder, egni ac optimistiaeth, yn ogystal â cholli ataliad.

Mae Joe, 32, o Bontypridd wedi bod yn byw gydag anhwylder deubegwn am y rhan fwyaf o’i oes ond cafodd ddiagnosis ffurfiol o’r cyflwr yn ôl ym mis Medi 2017. Wrth brofi penodau manig, dywedodd: “Cefais feddyliau rasio, paranoia, rhithdybiau, rhithwelediadau, difrifol isafbwyntiau ac uchafbwyntiau ewfforig rhithdybiol. Es i trwy rollercoaster cyflawn o emosiynau. Roedd yn anodd i'm teulu gan eu bod yn teimlo'n ddiymadferth na allent fy helpu trwy isafbwyntiau difrifol fy mhenodau. Roedd fy seicosis yn teimlo fy mod i wedi fy maglu mewn hunllef deffro.”

Joe.jpg

Oherwydd y stigma o amgylch seicosis, cymerodd sawl blwyddyn i Joe agor i fyny am fod ag anhwylder deubegynol. Aeth ymlaen i ddweud, “Roeddwn yn ei chael yn rhwystredig iawn pan fydd pobl yn defnyddio’r term ‘seicotig’ wrth ddisgrifio rhywun sy’n beryglus i gymdeithas, fel llofruddion. Pan es i drwy benodau manig, nid oeddwn yn berygl i eraill ac roedd y rhan fwyaf o'r hyn yr es i drwyddo yn gythrwfl mewnol. Mae mynd trwy seicosis yn brofiad trawmatig, ac weithiau mae gen i ôl-fflachiadau i rai o fy nghyfnodau tywyllach. Gall cael cymdeithas i roi stigma o’r fath ar y rhai sydd wedi mynd trwy seicosis fod yn niweidiol iawn i’w hadferiad, a dyna pam y cymerais gymaint o amser i agor i fyny a siarad amdano.”

Ers cael diagnosis ffurfiol o anhwylder deubegynol, mae Joe wedi mynychu amryw o gyrsiau addysgol ar y cyflwr gyda'i deulu, fel y Rhaglen Addysg Deubegwn Cymru, sy'n cael ei rhedeg gan y Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn ddiweddar mae hefyd wedi ymuno ag ymgyrch Amser i Newid Cymru fel hyrwyddwr i rannu ei daith ar reoli ei ddeubegwn ac mae'n awyddus i chwalu'r chwedlau sy'n gysylltiedig ag ef.

Cyn gynted ag y cyrhaeddodd y coronafirws Gymru, cafodd Joe ei lethu gan y brys sydyn i aros gartref a'r panig pur a oedd ar hyd a lled y cyfryngau cymdeithasol ac yn y newyddion. Meddai: “Ar hyn o bryd, rydw i’n ceisio fy ngorau i beidio â chynhyrfu ond mae bod mewn mannau cyhoeddus fel archfarchnadoedd yn fy ngwneud yn bryderus iawn. Rwyf wedi cael dau drawiad o banig a sawl pennod ddagreuol yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Ymhlith yr holl bandemoniwm, rwy'n hynod ddiolchgar i'm rhwydwaith cymorth. Mewn ffordd ryfedd, rwy’n teimlo’n ddiolchgar fy mod i wedi cael cwpl o flynyddoedd garw yn 2016 a 2017 a arweiniodd at fy niagnosis, gan ei fod yn golygu fy mod i wedi dysgu llawer am anhwylder deubegwn a sut i ddelio ag ef. Mae siarad am fy mrwydrau wedi fy arwain i helpu eraill trwy lwyfannau fel Amser i Newid Cymru. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at weithio ar yr ymgyrch, yn enwedig ar adegau heriol fel hyn, lle mae angen i ni gefnogi a mewngofnodi gyda'n gilydd yn fwy nag erioed.”

Dywedodd Lowri Wyn Jones, Rheolwraig Rhaglen Amser i Newid Cymru: “Mae hwn yn gyfnod heriol a thrallodus iawn i’r rheini â phroblemau iechyd meddwl, fel anhwylder deubegynol. Rydym am achub ar y cyfle hwn ar Ddiwrnod Deubegwn y Byd i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr, ac yn bwysicaf oll, i gefnogi'r rhai sydd ganddo. Bydd Amser i Newid Cymru yn parhau i ymgyrchu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu iechyd meddwl yng Nghymru, gyda chymorth ein hyrwyddwyr ysbrydoledig.

Rydym hefyd yn deall y bydd yr argyfwng iechyd digynsail hwn yn cael effaith ddwys ar iechyd meddwl pawb, p'un a yw hynny'n trosi i lefelau straen uwch, pryderon neu nosweithiau di-gwsg. Bellach mae'n bwysicach nag erioed cefnogi a mewngofnodi gyda'n gilydd, a fydd yn ein helpu i fynd trwy'r amser anodd hwn gyda'n gilydd.”

I ddarganfod mwy am y gwahanol fathau o anhwylder deubegynol, y symptomau, y triniaethau a'r awgrymiadau ar gyfer ei reoli, ewch draw i wefannau'r GIG a Mind. Os oes angen help a chefnogaeth arnoch chi yn eich cymuned ewch i wefan Hafal, ac os oes angen help brys arnoch chi ewch i'n gwefan i gael gwasanaethau cymorth.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy