Roedd yn bleser gennym weld y ffordd yr oedd sefydliadau'n cefnogi Diwrnod Amser i Siarad eleni. Mae pandemig y coronafeirws yn golygu efallai na fyddwn ni'n gallu trefnu'r digwyddiadau a'r gweithgareddau y bydden ni'n eu trefnu fel arfer i annog pobl i siarad am iechyd meddwl. Ond mae un peth heb newid: gwyddon ni, po fwyaf o sgyrsiau y byddwn ni'n eu cael, y mwyaf o fythau a rhwystrau y gallwn ni eu chwalu, a'r agosaf y byddwn ni at ddod â stigma iechyd meddwl a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl i ben. Darllenwch am y ffordd y gwnaeth RCS ddechrau sgyrsiau iechyd meddwl yn y gweithle.

Fel rhan o ddiwrnod Amser i Siarad, ymunodd RCS â ni i drafod y ffordd y gall stigma a barn effeithio ar iechyd meddwl unigolion, yn enwedig yn y gweithle. Yn ystod sesiwn ar gyfer 30 o aelodau o staff, cymerodd y tîm ran mewn gweithgareddau a oedd yn ein hannog i feddwl am y ffordd rydyn ni'n barnu'n gyflym heb ystyried yr holl wybodaeth sydd o'n cwmpas. Nod hyn oedd tynnu sylw at y ffaith bod pobl yn barnu eraill am y ffordd y maen nhw'n rhyngweithio ac yn cyfathrebu, eu gallu neu'r camau y maen nhw'n eu cymryd, a gall barn o'r fath olygu nad ydyn ni bob amser yn ystyried beth sy'n digwydd ym mywyd rhywun arall a pha effaith y gallai hynny ei chael arno.

Ystyriodd y tîm, os gallwn ni edrych ar sefyllfaoedd a phobl eraill mewn ffordd wahanol a cheisio dechrau sgwrs, hyd yn oed os yw hynny ond yn golygu gofyn i rywun ‘sut ddiwrnod gest ti’, ‘sut wyt ti'n teimlo’, gallwn ddysgu mwy am yr hyn sy'n digwydd ym mywyd yr unigolyn hwnnw a beth y gallwn ni ei wneud i'w gefnogi. Yna, ystyriodd y sesiwn y ffyrdd y gallwn gael sgwrs am iechyd meddwl gyda ffrindiau, teulu, cydweithwyr ac eraill, a chyngor defnyddiol ar ddechrau'r sgyrsiau hyn a chymryd rhan ynddyn nhw. Yna, gwnaethon ni ddod â'r sesiwn i ben drwy wneud gweithgareddau ymlacio ac anadlu er mwyn ein helpu i fyfyrio ychydig ar ein diwrnod.

Efallai hoffech

Cofrestrwch i fod yn Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru!

Er na allwn ni gwrdd wyneb yn wyneb o hyd, rydym ni wedi addasu ein hyfforddiant fel y gallwn ni ddechrau ei gyflwyno yn rhithwir, drwy Zoom.

28th April 2021, 8.00am | Ysgrifenwyd gan Rachelle

Darganfyddwch fwy

Gweithgaredd Chwarae Rôl Tŷ'r Cwmnïau

Yn Amser i Newid Cymru, rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i'n Hyrwyddwyr helpu i herio'r stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

31st March 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy