Mae heddiw yn nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd (10fed Medi), digwyddiad blynyddol i godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad a ffyrdd o'i atal.

Bob blwyddyn yng Nghymru, mae rhwng 300 a 350 o bobl yn marw drwy hunanladdiad – Mae hyn bron deirgwaith yn fwy na'r nifer a laddwyd mewn damweiniau ffyrdd. Hunanladdiad hefyd yw'r achos marwolaeth mwyaf i ddynion o dan 50 yn y DU ac yn fyd-eang, mae'n gyfrifol am 800,000 o farwolaethau sy'n cyfateb i un hunanladdiad bob 40 eiliad.

Gall atal hunanladdiad olygu siarad am eich iechyd meddwl a gofyn am help os oes gennych feddyliau hunanladdol a rôl Amser i Newid Cymru yw rhoi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig â phwnc iechyd meddwl.

Isod mae gennym rai straeon dewr iawn gan rai o'n Pencampwyr, sy'n pwysleisio pwysigrwydd siarad am eich iechyd meddwl a gofyn am help. Dylech fod yn ymwybodol y gall y cynnwys rydym yn ei rannu fod yn fan cychwyn negyddol (trigger) felly rydym yn cynghori cymryd pwyll wrth ymgysylltu â'n cynnwys.

• Mae Steve yn siarad am sut mae'n rheoli ei feddyliau hunanladdol yn ddyddiol.

• Mae Louise yn disgrifio sut y gwnaeth hi gyrraedd am gymorth i linell gymorth y DU pan oedd mewn argyfwng.

• Mae Sue yn sôn am sut y cafodd help yn y gwaith pan oedd hi'n ystyried hunanladdiad.

• Mae Jess yn siarad am sut y cyrhaeddodd argyfwng wrth ddioddef gydag anhwylderau ynysu a bwyta yn ystod ei harholiadau TGAU.

Gall y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig â chyflyrau iechyd meddwl olygu bod pobl yn teimlo cywilydd i siarad yn onest am eu teimladau ac felly'n eu hatal rhag ceisio'r help sydd ei angen arnynt. Peidiwch â dioddef yn dawel – Mae'n iawn i siarad am y peth. Darllenwch faint o'n Pencampwyr eraill a gafodd help yma.

Nid yw hunanladdiad yn broblem iechyd meddwl ynddo'i hun, ond mae'n gysylltiedig â thrallod meddwl. Mae uno gyda'n gilydd yn hanfodol i atal hunanladdiad – Mae'n cymryd aelodau o gymdeithas fel teulu, ffrindiau, cydweithwyr, aelodau o'r gymuned i ddod at ei gilydd a chefnogi ei gilydd drwy bwyntiau o argyfwng.

Mae'n bryd newid ein hagwedd a'n hymddygiad tuag at iechyd meddwl mewn cymdeithas ac chefnogi mwy o bobl rhag marw drwy hunanladdiad. Darganfyddwch sut y gallwch chi gefnogi ein hymgyrch drwy glicio yma.

Angen help? Os ydych chi'n dioddef problemau iechyd meddwl neu angen cymorth brys, cliciwch yma.

Efallai hoffech

Hyforddiant Hyrywddwyr 23 Mehefin

Bydd ein diwrnod hyfforddi hyrwyddwyr nesaf yn digwydd ar 23 Mehefin 2022.

26th April 2022, 8.41pm | Ysgrifenwyd gan Alex Peel

Darganfyddwch fwy

Amser i Newid Cymru wedi ymestyn am dair blynedd

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.

23rd February 2022, 8.00am

Darganfyddwch fwy