Mae heddiw yn nodi Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd (10fed Medi), digwyddiad blynyddol i godi ymwybyddiaeth o hunanladdiad a ffyrdd o'i atal.

Bob blwyddyn yng Nghymru, mae rhwng 300 a 350 o bobl yn marw drwy hunanladdiad – Mae hyn bron deirgwaith yn fwy na'r nifer a laddwyd mewn damweiniau ffyrdd. Hunanladdiad hefyd yw'r achos marwolaeth mwyaf i ddynion o dan 50 yn y DU ac yn fyd-eang, mae'n gyfrifol am 800,000 o farwolaethau sy'n cyfateb i un hunanladdiad bob 40 eiliad.

Gall atal hunanladdiad olygu siarad am eich iechyd meddwl a gofyn am help os oes gennych feddyliau hunanladdol a rôl Amser i Newid Cymru yw rhoi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig â phwnc iechyd meddwl.

Isod mae gennym rai straeon dewr iawn gan rai o'n Pencampwyr, sy'n pwysleisio pwysigrwydd siarad am eich iechyd meddwl a gofyn am help. Dylech fod yn ymwybodol y gall y cynnwys rydym yn ei rannu fod yn fan cychwyn negyddol (trigger) felly rydym yn cynghori cymryd pwyll wrth ymgysylltu â'n cynnwys.

• Mae Steve yn siarad am sut mae'n rheoli ei feddyliau hunanladdol yn ddyddiol.

• Mae Louise yn disgrifio sut y gwnaeth hi gyrraedd am gymorth i linell gymorth y DU pan oedd mewn argyfwng.

• Mae Sue yn sôn am sut y cafodd help yn y gwaith pan oedd hi'n ystyried hunanladdiad.

• Mae Jess yn siarad am sut y cyrhaeddodd argyfwng wrth ddioddef gydag anhwylderau ynysu a bwyta yn ystod ei harholiadau TGAU.

Gall y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig â chyflyrau iechyd meddwl olygu bod pobl yn teimlo cywilydd i siarad yn onest am eu teimladau ac felly'n eu hatal rhag ceisio'r help sydd ei angen arnynt. Peidiwch â dioddef yn dawel – Mae'n iawn i siarad am y peth. Darllenwch faint o'n Pencampwyr eraill a gafodd help yma.

Nid yw hunanladdiad yn broblem iechyd meddwl ynddo'i hun, ond mae'n gysylltiedig â thrallod meddwl. Mae uno gyda'n gilydd yn hanfodol i atal hunanladdiad – Mae'n cymryd aelodau o gymdeithas fel teulu, ffrindiau, cydweithwyr, aelodau o'r gymuned i ddod at ei gilydd a chefnogi ei gilydd drwy bwyntiau o argyfwng.

Mae'n bryd newid ein hagwedd a'n hymddygiad tuag at iechyd meddwl mewn cymdeithas ac chefnogi mwy o bobl rhag marw drwy hunanladdiad. Darganfyddwch sut y gallwch chi gefnogi ein hymgyrch drwy glicio yma.

Angen help? Os ydych chi'n dioddef problemau iechyd meddwl neu angen cymorth brys, cliciwch yma.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy