Mae'r Gweinidog dros Iechyd Meddwl, Lles a'r Iaith Gymraeg wedi cytuno i ariannu estyniad o 12 mis i Gam 3 o raglen Amser i Newid Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyfanswm o £445,996 i Amser i Newid Cymru am barhad gweithgarwch craidd gan ganolbwyntio ar gyrraedd cymunedau difreintiedig yn economaidd-gymdeithasol yn well a nodi anghenion cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru gyda ymchwil manwl i'r gynulleidfa, datblygu partneriaethau a phrofi gweithgarwch peilot.

Amser i Newid Cymru yw'r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi terfyn ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl a gwella agweddau at iechyd meddwl yng Nghymru. Cyflwynir yr ymgyrch gan bartneriaeth o ddwy elusen iechyd meddwl flaenllaw yng Nghymru; Hafal a Mind Cymru ac ar hyn o bryd mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Comic Relief. Mae Amser i Newid Cymru hefyd yn cael ei yrru gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o broblemau iechyd meddwl ac unigolion ag arbenigedd sy'n berthnasol i'r ymgyrch.

Mae Amser i Newid Cymru wedi cyflwyno dau faes blaenoriaeth newydd:

  • Cryfhau'r cynnig lles yn y gweithle gan ganolbwyntio o'r newydd ar gymunedau economaidd-gymdeithasol ddifreintiedig drwy weithio gyda chyflogwyr ac yn agosach gyda chyrff a mentrau'r llywodraeth megis Cymru Iach ar Waith, Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

  • Ymchwilio i stigma iechyd meddwl mewn cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru. Drwy'r ymarfer gwrando hwn, mae Amser i Newid Cymru yn gobeithio cynrychioli anghenion a safbwyntiau unigolion o gymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn well.

Dywedodd Lowri Wyn Jones, Rheolwraig rhaglen Amser i Newid Cymru: "Rydym yn falch iawn o dderbyn y cyllid hwn a fydd yn ein galluogi i barhau â'n gwaith pwysig o fynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru. Byddwn yn manteisio ar ein profiad helaeth o gyflwyno mudiad cenedlaethol ar gyfer newid ac yn mireinio ein ffocws ar gynulleidfaoedd lle rydym wedi gweld llai o ymgysylltu â'r ymgyrch hyd yma.

Bydd hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar lawr gwlad ledled Cymru i gyflawni ein huchelgais. Credwn fod mynd i'r afael â stigma yn parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol os ydym am weld cymdeithas fwy tosturiol a mwy goddefgar wrth i ni ddod allan o'r pandemig byd-eang."

Dywedodd Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd Meddwl a Lles: "Rwy'n falch y bydd yr arian hwn yn caniatáu Amser i Newid Cymru i ymchwilio i stigma iechyd meddwl mewn cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru, fel y gallwn ddeall eu barn a'u hanghenion yn well, wrth i ni ymdrechu i sicrhau bod gan bawb yr hyder i geisio cymorth iechyd meddwl pryd bynnag y bydd ei angen arnynt."

Mae gwefan Amser i Newid Cymru yn llawn gwybodaeth, tystlythyrau a chyngor am fynd i'r afael â stigma. Ewch i amserinewidcymru.org.uk a dilynwch yr ymgyrch ar Twitter, Facebook ac Instagram.

Efallai hoffech

Gweithgaredd Chwarae Rôl Tŷ'r Cwmnïau

Yn Amser i Newid Cymru, rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd newydd i'n Hyrwyddwyr helpu i herio'r stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

31st March 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy

RCS Wales yn cymryd rhan yn Niwrnod Amser i Siarad 2021

Fel rhan o ddiwrnod Amser i Siarad, ymunodd RCS â ni i drafod y ffordd y gall stigma a barn effeithio ar iechyd meddwl unigolion, yn enwedig yn y gweithle.

8th February 2021, 10.44am | Ysgrifenwyd gan Gareth

Darganfyddwch fwy