Yn ystod yr Wythnos Gwirfoddolwyr hon, darllenwch sut mae Ruth wedi bod yn gwirfoddoli fel Hyrwyddwr Llesiant ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a buddiannau hyn i'w chydweithwyr.

"Mae Ruth yn Hyrwyddwr Llesiant gwych ac mae wedi trefnu sesiwn Addewid, ennill cyllid gan Tesco i gefnogi seibiannau coffi, ac mae'n gwneud cais i sicrhau cyllid er mwyn helpu staff i gael ardal awyr agored addas ar gyfer eu seibiannau. Mae'n ychwanegu llawer at yr adran Ffiseg Radiotherapi ac mae'r staff ym Mae Abertawe yn hapusach ac yn iachach oherwydd ei chyfraniadau."

Fel Hyrwyddwr Llesiant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe sydd â phrofiad personol o broblemau iechyd meddwl, helpais i drefnu seibiannau coffi llesiant, yn enwedig ar ddiwrnod Amser i Siarad, ac yn ystod y seibiannau hyn gwnaethon ni weithio ar leihau stigma iechyd meddwl, er enghraifft, drwy wneud cwisiau hwyl o wefan Amser i Newid Cymru a rhannu straeon ac ati. 

Yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud, gwnaethon ni barhau â seibiannau te ar-lein ac roedd hyn yn ddefnyddiol iawn i staff a oedd yn cadw pellter cymdeithasol gartref a ddywedodd wrthyf eu bod wedi colli eu dulliau arferol o ymdopi. Gwnaeth y seibiannau te ar-lein hyn yn enwedig helpu i ddarparu cymorth ymarferol ac emosiynol i hyfforddeion nad oedden nhw'n gallu mynd i'r adran yn ystod camau olaf eu hyfforddiant.

Rwyf wedi cael llawer o gymorth gan fy rheolwyr, Ryan a Rachel, a gan Bethan Lavercombe, rheolwr y rhaglen Hyrwyddwr Llesiant, sydd wedi parhau i fy annog yn ystod y gweithgareddau hyn, ac rwy'n ddiolchgar iawn am hynny.

-Ruth

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy