Prifysgol Caerdydd yw'r sefydliad proffil uchaf diweddaraf i ymrwymo i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig â salwch meddwl drwy lofnodi Addewid Sefydliadol Amser i Newid Cymru mewn digwyddiad prysur ar ei champws yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf.


Llofnodwyd yr addewid gan yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae'n rhan o ffocws ehangach ar les staff a myfyrwyr yn y brifysgol.  


Dywedodd yr Athro Treasure:

"Rwy'n llofnodi'r addewid ar gyfer y staff, ac ar eu rhan. Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i gefnogi lles ei staff ac, yn ddiweddar, rydym wedi edrych ar y ffordd rydym yn gwneud hyn a'r ystod o wasanaethau sydd ar gael. Ein cyswllt diweddar â darparwr Cymorth i Weithwyr a bellach ein hymrwymiad i Amser i Newid yn rhai o'r ffyrdd rydym yn ceisio ategu ein darpariaeth gwasanaeth mewnol hirsefydlog ein hunain.

Fel rhan o'n hymrwymiad i Amser i Newid, byddwn yn sefydlu Gweithgor Iechyd Meddwl ac yn datblygu cynllun gweithredu er mwyn sicrhau ein bod yn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl. Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo'n llawn i'r addewid hwn ac i weithio gydag Undeb y Myfyrwyr er mwyn ein helpu i fynd i'r afael â'r stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl i staff a myfyrwyr."

Tina Abbott yw Rheolwr Cwnsela Staff Prifysgol Caerdydd ac mae'n ffigur allweddol o ran creu'r cynllun gweithredu a'r Gweithgor Iechyd Meddwl. Dywedodd:

"Roeddwn wrth fy modd â'r gefnogaeth a gafodd digwyddiad llofnodi addewid Amser i Newid ddydd Llun. Roedd nifer dda iawn yn bresennol yn y digwyddiad, gan gynnwys llawer o uwch reolwyr, ac mae yma awydd cadarnhaol iawn i ddatblygu'r Cynllun Gweithredu yn y Brifysgol. Rwy'n edrych ymlaen yn eiddgar at weithio ar y prosiect hwn gyda'r Gweithgor Iechyd Meddwl."

Amser i Newid Cymru yw'r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl. Dywedodd Rheolwr y Rhaglen, Ant Metcalfe, a weithiodd gyda'r brifysgol er mwyn llofnodi'r addewid:

"Rydym wrth ein bodd bod Prifysgol Caerdydd wedi cymryd camau i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl drwy lofnodi Addewid Sefydliadol Amser i Newid Cymru.  

Yn ogystal â chyfleu'r neges bod angen siarad am iechyd meddwl yn y gweithle, mae llofnodi'r addewid hefyd yn ymrwymiad i ddatblygu cynllun gweithredu a rhoi polisïau a chamau gweithredu cadarn ar waith. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i staff a phobl sy'n dod i gysylltiad â'r brifysgol, sydd wedi cael problemau iechyd meddwl. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Phrifysgol Caerdydd i ddatblygu'r cynllun hwnnw a helpu i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl."

Mae ymchwil a gynhaliwyd gan Amser i Newid Cymru yn 2013 wedi datgelu bod bron i hanner y bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn teimlo bod stigma wedi eu hatal rhag gweithio. Datgelodd hefyd na fyddai'r rhan fwyaf o weithwyr sydd â phroblem iechyd meddwl yn teimlo'n gyfforddus yn dweud wrth gydweithiwr neu reolwr am eu profiadau. Nod ymgyrch ddiweddaraf Amser i Newid Cymru yw newid hyn drwy ddangos sut y gall pethau bach y gall unrhyw un eu gwneud, fel gofyn 'sut wyt ti?' a siarad am iechyd meddwl, wneud gwahaniaeth mawr.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.bit.ly/byddynffrind.

 

I ddarganfod sut y gall eich gweithle chi helpu rhoi diwedd ar stigma iechyd meddwl, cliciwch yma.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy