Bydd ymgyrch Amser i Newid Cymru, bydd yr ymgyrch gwrth-stigma iechyd meddwl cenedlaethol yn gallu parhau i adeiladu ar ei lwyddiant dros y tair blynedd nesaf, diolch i gefnogaeth ariannol newydd gan Lywodraeth Cymru a Comic Relief.

Ers ei sefydlu yn 2012, mae Amser i Newid Cymru wedi gweld agwedd llawer mwy cadarnhaol a llai o stigma a ddangosir tuag at bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gyrraedd cannoedd o filoedd o bobl trwy ei waith. Defnyddir yr arian o £ 960,262 i barhau i gefnogi'r gwaith a wneir gan bobl ym mhob rhan o'r wlad i rannu profiadau eu problemau iechyd meddwl eu hunain a gweithio gyda chyflogwyr, cymunedau a grwpiau i wella ymwybyddiaeth a newid ymddygiad.

Dywedodd Lowri Wyn Jones, Rheolwr Rhaglen TTCW: "Mae'r arian hwn yn ymrwymiad arwyddocaol i barhau â gwaith gwrth-stigma yng Nghymru mewn iechyd meddwl a bydd yn ein galluogi i gynnal momentwm y symudiad a sicrhau bod y gwaith yr ydym wedi'i wneud hyd yn hyn yn cyfrannu tuag at newid hyd yn oed yn fwy ar lefelau unigolyn, lleol a chenedlaethol. Y tro hwn, byddwn yn canolbwyntio ar weithio gyda dynion - pwy ydym ni'n ei chael yn ei chael hi'n anoddach siarad am iechyd meddwl - ac ymhob rhan o Gymru. Byddwn hefyd yn gallu gweithio’n fwy dwys gyda chyflogwyr lle gwyddom y gall effeithiau stigma fod yn niweidiol iawn.”

Rhagwelir y bydd Cam 3 o Amser i Newid Cymru yn cael ei lansio yn ystod gwanwyn 2018 yn dilyn cyfnod sefydlu a pharhau tan ddiwedd mis Mawrth 2021.

Gofal yn tynnu'n ôl o ddarparu ymgyrch Amser i Newid Cymru

O ganlyniad i adolygiad strategol sy'n ail-ffocysu gwaith yr elusen, mae Gofal wedi penderfynu tynnu'n ôl o bartneriaeth Amser i Newid Cymru ar ddiwedd Mawrth 2018. Hyd yn hyn, mae Amser i Newid Cymru wedi cael ei ddarparu gan dri elusen iechyd meddwl yng Nghymru; Gofal, Hafal a Mind Cymru.

Dywedodd Prif Weithredwr Gofal, Ewan Hilton: "Fel aelod sefydliadol o'r ymgyrch Amser i Newid yng Nghymru, roedd yn benderfyniad anodd i dynnu'n ôl. Fodd bynnag, o ganlyniad i'n hadolygiad strategol byddwn yn canolbwyntio ar feysydd gwaith newydd lle credwn y gallwn gael yr effaith gadarnhaol fwyaf. Mae stigma a gwahaniaethu yn dal i fod yn real iawn i bobl sy'n dioddef problemau iechyd meddwl yng Nghymru ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gydag eraill er mwyn eu herio. Rydw i a chydweithwyr Gofal yn dymuno'r gorau i dîm Amser i Newid Cymru â'u gwaith yn y dyfodol - ac yn bersonol, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ein helpu a'n cefnogi ni dros y chwe blynedd diwethaf ".

Mae Gofal wedi bod yn rhan o ddarparu’r ymgyrch ers ei sefydlu yn 2012 yn arwain ar y maes Marchnata Cymdeithasol ar gyfer Amser i Newid Cymru. Mae buddsoddiad gwerthfawr Gofal mewn marchnata cymdeithasol wedi galluogi i’r weledigaeth ar gyfer ymgyrch gwrth-stigma yng Nghymru i drawsnewid i frand sefydledig, a’r gallu i broffilio'r ymgyrch yn llwyddiannus ar lefel leol a chenedlaethol.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy