Mae data ymchwil newydd a ryddhawyd ar Ddiwrnod Amser i Siarad (6 Chwefror) yn datgelu amharodrwydd Cymru i siarad am iechyd meddwl. Mae Amser i Newid Cymru, yr ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu iechyd meddwl yng Nghymru, yn annog pawb i ddefnyddio Diwrnod Amser i Siarad fel cyfle i roi'r gorau i osgoi sgyrsiau pwysig a allai newid bywyd rhywun

Dywedodd dros hanner yr ymatebwyr i'n harolwg (53%) y byddai'n well ganddynt beidio â dweud wrth unrhyw un a oeddent yn cael trafferth â'u hiechyd meddwl - hyd yn oed pe baent yn gwybod y byddai'n helpu i siarad, a dywedodd 33% eu bod yn dal wyneb a ddim yn siarad am iechyd meddwl neu emosiynau - yn bwysig.

Comisiynwyd yr arolwg annibynnol o 4,251 o ymatebwyr y DU, sy'n cynnwys 500 o oedolion yng Nghymru, i nodi Diwrnod Amser i Siarad, ymgyrch ledled y wlad i gael pobl i siarad yn fwy agored am iechyd meddwl. Mae'r arolwg hefyd yn datgelu bod iechyd meddwl yn cyd-fynd â chyllid (33% a 34% yn y drefn honno) fel pynciau y byddai pobl yn oedi cyn siarad amdanynt gyda ffrindiau neu deulu.

Mewn man arall yn yr arolwg, pan ofynnwyd iddynt pam y byddai pobl yn cael eu rhwystro rhag cael sgwrs am iechyd meddwl, y prif resymau oedd: ofn dweud y peth anghywir (31%); yn poeni am fod yn anghwrtais (22%) neu nad ydyn nhw'n gwybod digon am y pwnc (21%). Er gwaethaf y pryderon hyn, mae 58% o ymatebwyr yng Nghymru yn parhau i bryderu am iechyd meddwl rhywun y maent yn poeni amdano.

Mae Dylan, 19 oed o Gastell-Nedd Port Talbot yn actifydd ymwybyddiaeth iechyd meddwl, sy'n ymgyrchu i ddod â stigma a gwahaniaethu iechyd meddwl i ben fel Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru. Cafodd ddiagnosis o iselder a phryder pan oedd yn 15 oed ac yn ddiweddarach datblygodd anhwylder personoliaeth ffiniol, seicosis a ysgogwyd gan sylweddau ac Anhwylder Synhwyraidd (HPPD) y llynedd.

Dylan.jpg

“Mae siarad yn agored am fy mhroblemau iechyd meddwl fy hun wedi cael effaith aruthrol arnaf mewn ffordd gadarnhaol” meddai Dylan. “Fe wnaeth i mi sylweddoli bod yna bobl sy'n gofalu ac sydd wir eisiau fy helpu. Nawr rwy'n helpu eraill trwy ledaenu negeseuon cadarnhaol trwy fy mrand dillad wedi'i ysbrydoli gan ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Mae cysylltu â phobl trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn lle gwych i danio sgwrs a rhannu straeon i leihau'r stigma o amgylch salwch meddwl. ”

Dywedodd Lowri Wyn Jones, Rheolwraig Rhaglen Amser i Newid Cymru: “Mae canfyddiadau ein harolwg yn dangos bod rhywfaint o amharodrwydd i siarad yn agored am broblemau iechyd meddwl yng Nghymru o hyd. Mae gormod o bobl â chyflyrau iechyd meddwl yn cael eu gwneud i deimlo'n ynysig a chywilydd ac mae angen i ni i gyd siarad yn fwy agored i helpu i ddod â'r stigma hwn i ben. Nid gorddatganiad yw dweud y gallai cael sgwrs am iechyd meddwl newid bywyd rhywun - mae'n hanfodol nad ydym yn osgoi nac yn oedi'r sgyrsiau pwysig hyn oherwydd ein pryderon ein hunain. Nid oes angen i chi gael yr holl atebion; os yw rhywun sy'n agos atoch chi'n cael trafferth, bydd bod yno'n golygu llawer. Y Diwrnod Amser i Siarad hwn, rydyn ni'n annog pawb i weithredu ar un diwrnod pan fydd miloedd o bobl eraill yn gwneud yr un peth ac yn parhau â'r sgwrs honno trwy gydol y flwyddyn. ”

Er mwyn annog sgyrsiau agored am iechyd meddwl ac i fynd i'r afael â'r pryderon a amlygwyd yn yr ymchwil, mae Amser i Newid Cymru wedi llunio rhai awgrymiadau defnyddiol ar gyfer siarad:

  • Gofynnwch gwestiynau a gwrando; “Sut mae'n effeithio arnoch chi?” Neu “Sut mae'n teimlo?"
  • Meddyliwch am yr amser a'r lle; weithiau mae'n haws siarad ochr yn ochr. Rhowch gynnig ar sgwrsio wrth wneud rhywbeth arall, fel cerdded.
  • Peidiwch â cheisio ei drwsio; gwrthsefyll yr ysfa i gynnig atebion cyflym, yn aml mae gwrando'n ddigon.

Sefydlwyd Diwrnod Amser i Siarad chwe blynedd yn ôl. Bob blwyddyn mae'n gofyn i'r genedl gael sgwrs am iechyd meddwl i helpu i dorri'r stigma a all amgylchynu problemau iechyd meddwl. Unwaith eto, mae'r digwyddiad ledled y DU wrth i Amser i Newid Cymru bartneriaid gydag Amser i Newid yn Lloegr, Gweld Fi yn yr Alban a Newid Eich Meddwl yng Ngogledd Iwerddon

Disgwylir i filoedd o sgyrsiau am iechyd meddwl gael eu cynnal ar y Diwrnod Amser i Siarad hwn yng Nghymru, gyda digwyddiadau’n cael eu cynnal ledled y wlad mewn sefydliadau sy’n amrywio o brifysgolion i fyrddau iechyd a busnesau o bob maint. Bydd sgwrs enfawr yn digwydd ar gyfryngau cymdeithasol ar y diwrnod gan ddefnyddio'r hashnod #TimetoTalk a #AmseriSiarad yn Gymraeg.

Ymunwch yn y sgwrs ar-lein gan ddefnyddio'r hashnod #Amserisiarad ar ein tudalennau Facebook ac Twitter.

Am wybodaeth ac i gymryd rhan yn y Diwrnod Amser i Siarad ewch i: https://www.timetochangewales.org.uk/cy/ymgyrchoedd/diwrnod-amser-siarad-2020/

- DIWEDD -

Cyswllt: Hanna Yusuf, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu, 02920 105004, h.yusuf@timechangewales.org.uk

Cyfweliadau â llefarwyr ac astudiaethau achos

Mae cyfweliadau â llefarwyr Amser i Newid Cymru, Lowri Wyn Jones a June Jones ar gael ar gais. Mae astudiaethau achos o bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl hefyd ar gael (gan gynnwys Dylan y soniwyd amdano yn y datganiad hwn i’r wasg). Mae lluniau o'n hastudiaethau achos ar gael ar gais

Methodoleg pleidleisio

Cynhaliwyd yr ymchwil gan Censuswide, gyda 4,251 o ymatebwyr yn y DU gydag o leiaf 1,000 yn yr Alban, 1,000 yng Ngogledd Iwerddon a 500 yng Nghymru rhwng 09/12/2019 - 16/12/2019. Mae cyfrifiad ledled y wlad yn cadw at ac yn cyflogi aelodau o'r Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad sy'n seiliedig ar egwyddorion ESOMAR.

Nodiadau i olygyddion

  • Amser i Newid Cymru yw'r ymgyrch genedlaethol gyntaf sy'n canolbwyntio ar leihau'r stigma a'r gwahaniaethu sy'n wynebu pobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.
  • Mae Amser i Newid Cymru yn cael ei arwain gan ddwy o brif elusennau iechyd meddwl Cymru: Hafal a Mind Cymru.

Ariennir y rhaglen Amser i Newid Cymru gan Lywodraeth Cymru a Comic Relief.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy