Siarad am eich iechyd meddwl

A ddylwn i siarad am fy mhroblem iechyd meddwl? Wrth bwy y dylwn ddweud? Sut rydw i'n dweud wrthynt?

Mae salwch meddwl yn dal yn bwnc tabŵ ac nid oes rheolau pendant ar gyfer siarad amdano. Ni ddylech fyth deimlo o dan bwysau i siarad am broblemau iechyd meddwl, ond mae gwneud hynny yn llesol i lawer o bobl. A hon hefyd yw'r ffordd orau o helpu i roi terfyn ar stigma. Gofynnwch i Eiriolwyr Amser i Newid Cymru!

Os ydych yn teimlo'n barod i siarad am eich problem iechyd meddwl, dyma rai argymhellion i roi help i chi...

  • Byddwch yn barod: Meddyliwch am yr ymatebion gwahanol, cadarnhaol a negyddol, a allai fod gan y person fel eich bod yn barod.
  • Dewiswch amser da: Dewiswch amser a lleoliad lle rydych yn teimlo'n gyfforddus ac yn barod i siarad.
  • Byddwch yn barod am lawer o gwestiynau...neu ddim cwestiynau o gwbl: Efallai y bydd gan y person rydych yn siarad â nhw lawer o gwestiynau. Neu efallai y byddant yn teimlo'n anghyfforddus ac yn ceisio newid y sgwrs - os bydd hyn yn digwydd, mae'n ddefnyddiol o hyd eich bod wedi cymryd y cam cyntaf.
  • Sicrhewch fod rhywfaint o wybodaeth gennych wrth law: Weithiau mae'n haws i bobl gael gwybod mwy yn eu hamser eu hunain - felly gall fod yn ddefnyddiol i gael rhywfaint o wybodaeth wrth law.
  • Manteisiwch ar gyfleoedd i siarad: Os yw rhywun yn holi am eich iechyd meddwl, peidiwch ag osgoi'r mater, byddwch yn chi eich hun ac atebwch yn onest.
  • Mae dewrder yn heintus: Yn aml, mae pobl yn awyddus i siarad unwaith y dechreuir sôn am iechyd meddwl. Peidiwch â synnu os yw eich gonestrwydd yn annog pobl eraill i siarad am eu profiadau eu hunain.
"Mae siarad am fy iselder, gorbryder a phopeth sy'n dod gyda hynny wedi fy helpu mewn sawl ffordd. Pan gefais y diagnosis gyntaf, doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud nag wrth bwy y dylwn ddweud ac, yn bwysicach fyth, beth i ddweud wrthynt. I mi, roeddwn yn teimlo fel petaswn yn 'dod allan' ac yn cyfaddef bod gen i broblem iechyd meddwl."
Mark, Eiriolwr Amser i Newid Cymru