Amdanom ni

Amser i Newid Cymru yw'r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl.

“A safe and just society needs to have all people included, valued and able to contribute to their community.”
Barbara Wilding, Big Lottery Cymru

Mae angen yr ymgyrch oherwydd er bod problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn, gall fod yn bwnc tabŵ o hyd. Mae pobl sy'n cael profiad o salwch meddwl yn aml yn wynebu stigma a gwahaniaethu yn y gweithle, yn gymdeithasol ac o fewn teuluoedd. Gall hyn wneud bywyd gyda phroblem iechyd meddwl yn anoddach na'r symptomau eu hunain.

Rydym am wella gwybodaeth a dealltwriaeth o salwch meddwl ac, yn bwysicaf oll, ysgogi pobl i siarad am iechyd meddwl.

about_us.jpg

"Pe bai iechyd meddwl yn salwch corfforol, byddai pobl yn anfon cardiau brysiwch wella, byddent yn galw heibio â blodau ac yn cyfleu llawer o empathi. Yn lle hynny, gydag iechyd meddwl, rydych yn lwcus os yw rhywun yn gofyn i chi sut ydych chi cyn newid y sgwrs yn gyflym."
Laura, Eiriolwr Amser i Newid Cymru

Ymchwil a Dirnadaeth

Mae ein pencampwyr a’s sawl sydd â phrofiad uniongyrchol o broblemau iechyd meddwl yn ganolog i raglen Amser i Newid Cymru. Mae ein tystiolaeth wedi dangos, trwy rannu profiadau byw a straeon bywyd gan y rheiny sy'n dioddef neu sydd wedi dioddef problemau iechyd meddwl y gall arwain at newid trawsnewidiol mewn agwedd a lleihad mewn stigma a gwahaniaethu ymhlith y rheiny a rennir y stori.

Rydym wedi comisiynu ac ymgynghori ag ymchwil eang helaeth ym maes stigma a gwahaniaethu ac rydym yn parhau i ddefnyddio ein gwelediadau diweddaraf a'n gwerthuso o fewn y rhaglen i lywio cyfeiriad ein gwaith yng Nghymru.

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work