Cam un: Cwblhewch y ffurflen isod

Rhowch wybod i ni eich bod yn gweithio tuag at yr addewid drwy roi eich manylion i ni.

Cam dau: Datblygu cynllun gweithredu

Dylai'r cynllun gweithredu fod yn ffordd ddefnyddiol i chi bennu eich nodau, neu gofnodi eich cyraeddiadau hyd yma. Gwnewch yn siŵr bod y gweithgarwch rydych yn ei gynllunio yn un realistig ac y gellir ei reoli - ar yr un pryd, mae'n dda anelu'n uchel. Gallai fod yn ddefnyddiol meddwl am yr holl rolau gwahanol sydd gan eich sefydliad, a'r gwahanol grwpiau rydych mewn cyswllt â hwy. Sut y gallwch gynnwys yr unigolion a'r grwpiau hyn wrth herio stigma?

Cam tri: Cyflwynwch eich cynllun gweithredu

Pan fyddwch yn barod, anfonwch eich cynllun gweithredu i pledge@timetochangewales.org.uk. Byddwn yn anelu at gysylltu â chi o fewn 14 diwrnod i gytuno ar eich cynllun. Cewch hefyd yr opsiwn o wahodd aelod o'n tîm i ddigwyddiad llofnodi addewid cyhoeddus a/neu archebu bwrdd addewid mwy at ddibenion arddangos.

Cam pedwar: Llofnodi addewid

Mae camu ymlaen i lofnodi addewid yn ymrwymiad cyhoeddus, felly rydym am i uwch gynrychiolydd o'ch sefydliad lofnodi eich tystysgrif/bwrdd addewid yn gyhoeddus. I gael yr effaith fwyaf, rydym yn eich cynghori i drefnu i lofnodi'r addewid mewn digwyddiad y mae eich sefydliad eisoes yn ei drefnu, fel cyfarfod bwrdd, Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, cynhadledd neu ddigwyddiad lansio.

Cam pump: Rhoi eich addewid ar waith

Dyma'r gwaith caled - rhoi eich addewid ar waith! Eich gwaith chi yw gwneud hyn, ond efallai y byddwch am ddefnyddio deunyddiau y gallwch eu lawrlwytho o wefan Amser i Newid Cymru i'ch helpu. Yn dibynnu ar beth yw eich cynllun gweithredu, efallai y gallwn hefyd roi manylion cyswllt sefydliadau sy'n rhoi hyfforddiant iechyd meddwl neu adnoddau eraill.

Cam chwech: Rhowch wybod i ni sut mae pethau'n mynd

Cyfrifoldeb eich sefydliad yw rhoi eich cynllun gweithredu ar waith a'i fonitro. Gall gwerthuso fod yn ddefnyddiol i weld yr hyn sy'n gweithio'n dda, yr hyn sydd angen ei wella ac i gael cymorth mewnol i wneud rhagor. 

Rydym yn awyddus i glywed sut mae pethau'n mynd, felly pan fyddwch wedi gweld canlyniadau, wedi cynnal gweithgarwch gwych neu wedi cael adborth gan bobl yn eich sefydliad am yr effaith y mae gweithgarwch a gynhaliwyd gennych wedi'i chael, byddem yn hoff iawn o glywed gennych.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am yr addewid sefydliadol, anfonwch ebost i: pledge@timetochangewales.org.uk

I brofi eich bod yn berson teipiwch y gair 'health' yn y blwch isod *