1. Rhowch wybod i ni os hoffech chi lofnodi'r addewid

Rhowch wybod i ni eich bod yn gweithio tuag at yr addewid sefydliadol pobl ifanc drwy anfon e-bost at pledge@timetochangewales.org.uk.

Cofiwch nodi eich enw, eich sefydliad, eich swydd yn y cwmni a'ch rhif ffôn fel y gallwn gysylltu â chi. Byddwn yn cysylltu â chi i gadarnhau popeth ac i wneud yn siŵr fod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

2. Dechreuwch ddatblygu cynllun gweithredu

Dylai'r cynllun gweithredu fod yn ffordd ddefnyddiol i chi nodi amcanion er mwyn newid y ffordd y mae eich sefydliad yn meddwl ac yn gweithredu o ran iechyd meddwl pobl ifanc ac i gofnodi eich cyflawniadau. Gwnewch yn siŵr fod y gweithgaredd rydych yn ei gynllunio yn realistig ac yn ymarferol, ond byddwch yn uchelgeisiol!

Gallai fod yn ddefnyddiol meddwl am y rolau gwahanol yn eich sefydliad a'r gwahanol grwpiau rydych yn cysylltu â nhw. Sut y gallwch ymgysylltu â nhw i herio stigma?

I ddechrau, bydd angen i chi lawrlwytho'r templed o'r cynllun gweithredu. Os byddwch yn cael trafferth, mae ein canllawiau ar gyfer y cynllun gweithredu yn cynnwys awgrymiadau a gweithgareddau enghreifftiol i'ch helpu.

Lawrlwytho'r templed o'r cynllun gweithredu >

Lawrlwytho'r ddogfen ganllaw ar gyfer y cynllun gweithredu >

3. Cyflwynwch eich cynllun gweithredu

Pan fyddwch yn barod, dylech gyflwyno eich cynllun gweithredu i pledge@timetochangewales.org.uk. Byddwn yn ceisio cysylltu â chi o fewn 14 diwrnod i gytuno ar bopeth.

4. Llofnodwch yr addewid

Mae llofnodi addewid Amser i Newid Cymru yn ymrwymiad cyhoeddus felly hoffem i uwch gynrychiolwr o'ch sefydliad lofnodi eich tystysgrif/bwrdd addewid yn gyhoeddus. I gael y canlyniadau gorau posibl, rydym yn eich cynghori i wneud trefniadau i lofnodi eich addewid mewn digwyddiad y mae eich sefydliad eisoes yn ei drefnu, megis cynhadledd neu lansiad.

Mae gennych yr opsiwn hefyd i wahodd aelod o'n tîm a/neu hyrwyddwr ifanc i drafod yr ymgyrch mewn digwyddiad cyhoeddus i lofnodi'r addewid. Os hoffech wahodd rhywun i fynychu'r digwyddiad, a chael bwrdd addewid i'w lofnodi yn y digwyddiad a'i ddangos yn eich sefydliad yn dilyn hynny, bydd angen i chi gwblhau a dychwelyd ein ffurflen cynllunio digwyddiad llofnodi.

5. Rhowch eich addewid ar waith

Dyma'r gwaith caled – sef rhoi eich addewid ar waith! Cyfrifoldeb eich sefydliad yw hyn, ond rydym bob amser yma i'ch helpu. Yn dibynnu ar yr hyn y mae eich cynllun gweithredu yn ei gynnwys, mae'n bosibl y byddwn yn gallu eich cyfeirio at sefydliadau a all ddarparu hyfforddiant iechyd meddwl neu adnoddau eraill.

Cofiwch fod gennym wybodaeth ar gyfer cyflogwyr i'ch helpu, yn ogystal ag adnoddau ymgyrchu i bobl ifanc y gallwch eu lawrlwytho.

6. Rhowch wybod i ni sut y mae pethau'n mynd

Cyfrifoldeb eich sefydliad yw cyflawni eich cynllun gweithredu a monitro ei lwyddiant – rydym yn argymell eich bod yn ei drafod yn chwarterol ac yn ei adolygu'n flynyddol. Mae'n ddefnyddiol gwerthuso er mwyn gweld yr hyn sy'n llwyddo, yr hyn sydd angen ei wella a chael cymorth yn fewnol i wneud mwy. Rydym bob amser yn croesawu diweddariad am yr hyn rydych wedi gallu ei gyflawni hyd yn hyn, yr hyn rydych yn ei gynllunio ar gyfer y dyfodol ac unrhyw newidiadau neu os ydych wedi cael unrhyw anawsterau'n cyflawni eich cynllun gweithredu.

Os ydych yn falch iawn o rywbeth, rhowch wybod i ni! Gallwn arddangos eich arfer da ar ein gwefan a'r cyfryngau cymdeithasol i'w rannu â sefydliadau eraill.

Fel sefydliad ymrwymedig, byddwch hefyd yn cael eich gwahodd i'n digwyddiadau rhwydweithio â chyflogwyr, a gynhelir bob tri mis, lle rydym yn cynnal dosbarthiadau meistr ac yn rhannu astudiaethau achos ac arfer da o'n sefydliadau ymrwymedig.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am yr addewid sefydliadol pobl ifanc anfonwch e-bost at pledge@timetochangewales.org.uk

“Mae Ysgol Uwchradd y Coed Duon yn ymrwymedig i sefydlu polisïau iechyd meddwl ymarferol, perthnasol ac effeithiol er mwyn hyrwyddo amgylchedd diogel a sefydlog i ddisgyblion y mae iechyd meddwl yn effeithio arnynt yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.” Ravi Pawar - Pennaeth Ysgol Gyfun y Coed Duon