Beth yw'r addewid?

Mae addewid Amser i Newid Cymru yn ddatganiad cyhoeddus bod sefydliad am gamu ymlaen i fynd i'r afael â'r stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Nid marc ansawdd, achrediad nag ardystiad mohono. Nid oes angen gwneud prawf na chais. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymrwymo i gymryd camau gweithredu sy'n realistig ac yn addas i chi, a fydd yn arwain at leihad mewn gwahaniaethu yn eich sefydliad a'r gymuned ehangach.

Bydd cael mwy o sefydliadau'n camu ymlaen i wneud yr addewid sefydliadol yn golygu y gwneir mwy o sŵn - gan helpu i dorri ar y tawelwch sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Dychmygwch pe byddai pob sefydliad yng Nghymru yn gwneud addewid cyhoeddus i fynd i'r afael â'r stigma: cyflogwyr mawr a bach, cynghorau, prifysgolion, clybiau pêl-droed, mannau addoli, elusennau... byddai hynny'n anfon neges bwerus bod iechyd meddwl yn rhywbeth y gellir siarad amdano, ac nad oes lle i stigma a gwahaniaethu.

Pwy all wneud addewid?

Mae stigma a gwahaniaethu yn effeithio ar bobl ym mhob maes bywyd felly mae angen i sefydliadau o bob sector yn y gymdeithas ymuno a chwarae eu rhan. P'un a yw sefydliad eisoes wedi gwneud llawer, yn dechrau meddwl am iechyd meddwl neu wedi nodi bod angen iddo wneud gwelliannau,nid yw byth yn rhy hwyr i ddechrau.

Beth mae gwneud addewid yn ei olygu i sefydliad?

Mae pob sefydliad yn wahanol ac mae ffyrdd amrywiol y gellir rhoi'r addewid ar waith. Ond mae'n rhaid i bob sefydliad sydd am wneud addewid gwblhau cynllun gweithredu, gan nodi'r hyn y bydd yn ei wneud. Gall Amser i Newid Cymru eich cynorthwyo gyda'r cynllun gweithredu, ond cyfrifoldeb y sefydliad yw ei weithredu. Mae'r gweithgareddau rydym yn annog sefydliadau i'w hystyried yn cynnwys:

  • Edrych ar bolisïau a diwylliant i wneud yn siŵr bod y gweithle yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.
  • Cynnal ymgyrchoedd gwrth-stigma mewnol gan ddefnyddio ein deunyddiau; gwahodd ein haddysgwyr i roi hyfforddiant gwrth-stigma.
  • Hyrwyddo'r negeseuon yn allanol i bobl sy'n defnyddio eich gwasanaethau a'r gymuned ehangach drwy eich sianeli cyfathrebu neu drwy gynnal ymgyrch.

Dylai'r cynllun gweithredu fod yn realistig ac yn hawdd ei reoli, ond nid oes cosbau os na ellir cyflawni popeth - felly rydym yn eich annog i anelu'n uchel!

"Mae Airbus yn cydnabod pwysigrwydd cefnogi cyflogeion sydd â phroblemau iechyd meddwl. Hoffai Airbus yng ngogledd Cymru gefnogi a chyflwyno Amser i Newid Cymru er mwyn lleihau'r stigma yn y gweithle. Gwyddom ei fod yn gwneud synnwyr o ran busnes ac mai dyma'r peth iawn i'w wneud. " Addewid Amser i Newid Cymru Airbus