Dechrau arni gyda'n cynllun pum cam

 1. Cael cymorth yn eich sefydliad
 2. Gweld beth arall sy'n digwydd yn lleol
 3. Cynllunio eich gweithgarwch
 4. Dechrau arni
 5. Gwerthuso eich gweithgarwch

Cam 1 - Cael cymorth yn eich sefydliad

Mae sicrhau bod eich uwch reolwyr yn cefnogi eich gweithgarwch Amser i Newid Cymru yn lle gwych i ddechrau. Mae hefyd yn anfon neges gref i staff ar draws y sefydliad bod y rheolwyr yn ymrwymedig i leihau'r stigma a'r gwahaniaethu yn y gweithle a'r boblogaeth ehangach.

Bydd cefnogaeth gan gyflogeion eraill yn rhoi hwb i'ch gweithgareddau a dod ag Amser i Newid Cymru yn fyw yn eich sefydliad. Gwyddom fod siarad am iechyd meddwl yn un o'r ffyrdd gorau o fynd i'r afael â gwahaniaethu, felly mae eich gweithle eich hun yn lle gwych i ddechrau arni.

Cam 2 - Gweld beth arall sy'n digwydd yn lleol

Mae gweithgareddau'n mynd rhagddynt ledled Cymru. Mae ymuno â sefydliadau eraill a digwyddiadau lleol sydd eisoes wedi'u trefnu yn golygu y gallwch rannu syniadau, adnoddau a rhwydweithiau a chynnwys hyd yn oed mwy o bobl.

Byddwch yn ymwybodol na fydd pobl am fod yn bresennol mewn digwyddiad a gaiff ei frandio fel 'digwyddiad iechyd meddwl'. Felly ceisiwch hyrwyddo neges Amser i Newid Cymru mewn gwahanol fathau o ddigwyddiadau, fel gwyliau a ffeiriau lleol, lle gallwch gael cyfle i gyrraedd pobl na fyddai o reidrwydd wedi dod i ddigwyddiad iechyd meddwl.

Gweld beth sy'n digwydd yn eich ardal.

Cam 3 - Cynllunio eich gweithgarwch - pwy ydych chi'n ceisio ei gyrraedd a beth ydych chi am ei gyflawni?

Cyn penderfynu ar y math o weithgarwch y byddwch yn ei wneud, gofynnwch y cwestiynau canlynol i chi eich hun:

 • Ydych chi'n ceisio cyrraedd staff?
 • Ydych chi am ymgysylltu â'r gymuned leol?
 • Beth yw eich amcanion byrdymor a hirdymor?
 • Beth yw eich cyllideb?

Meddyliwch am:

 • Beth all eich cynulleidfa darged fod yn ei wybod eisoes am iechyd meddwl;
 • Beth yw eu canfyddiadau presennol o bosibl;
 • Ble mae eich cynulleidfa a beth yw'r ffordd orau o'u cyrraedd.

Peidiwch ag anghofio cynnwys pobl sydd â phrofiad personol o iechyd meddwl yn eich gweithgarwch - mae dod â phobl sydd â phrofiad personol ac sydd heb brofiad personol at ei gilydd yn ffordd wych o leihau stigma a gwahaniaethu. Dysgwch sut y gallwch greu cyfleoedd i bobl gymdeithasu yn eich digwyddiadau.

Cam 4 - Dechrau arni

I ddechrau, beth am gael ysbrydoliaeth drwy ddod o hyd i'r hyn y mae sefydliadau wedi'i wneud.

Yna: Penderfynwch ar eich gweithgarwch

Cam 5 - Gwerthuso eich gweithgarwch

Mae gwerthuso eich gweithgarwch yn eich galluogi i ddangos effaith eich gweithgarwch i bawb sy'n cymryd rhan yn y prosiect - ac i ddarpar noddwyr gweithgareddau eraill.

Mae hefyd yn eich galluogi i ddysgu o'r hyn a weithiodd ac, yn bwysicach, yr hyn na weithiodd ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol.

I gynnal gwerthusiad effeithiol, bydd angen i chi fod yn ymwybodol o ddeilliannau dymunol eich prosiect ac mae llawer o ffyrdd o fesur eich llwyddiant.

Rhannwch eich gwerthusiad gyda ni - bydd yn ein helpu i gasglu tystiolaeth am yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw'n gweithio o ran lleihau stigma a rhoi diwedd ar wahaniaethu.

Mwy o wybodaeth

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Ewch i ddigwyddiad lleol neu helpwch ni i herio stigma drwy redeg eich digwyddiad eich hun.

Darganfyddwch fwy
Dod yn eiriolwr

Dod yn eiriolwr

Hyrwyddwyr yw'r bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl ac sy'n arwain yr ymgyrch.

Darganfyddwch fwy
Addewid sefydliadol

Addewid sefydliadol

Dangos ymrwymiad eich sefydliad i herio'r stigma drwy lofnodi ein haddewid sefydliadol

Darganfyddwch fwy