Ym mis Tachwedd, roedden ni'n edrych ymlaen yn fawr at gyflwyno sesiwn hyfforddiant Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru, a drefnwyd gyda help ein partner EYST ac at groesawu rhai Hyrwyddwyr arbennig newydd i'n hymgyrch.

Gwnaethom dreulio boreau gwych gyda'n gilydd, yn dysgu am yr ymgyrch, ein negeseuon allweddol a rôl Hyrwyddwr, cymryd rhan mewn cwisiau rhyngweithiol, cael sgyrsiau agored a gonest am y ffyrdd gwahanol y gall rhywun brofi stigma a gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl a rhannu rhai o'n profiadau personol ein hunain hefyd. 

Mae hyrwyddwyr a phobl sydd â phrofiad uniongyrchol wrth wraidd ymgyrch Amser i Newid Cymru ac fel rhan o'r hyfforddiant, gwnaethom edrych ar sut y gall Hyrwyddwyr helpu i fynd i'r afael â stigma drwy amrywiaeth o ddulliau i annog trafodaethau mwy agored am iechyd meddwl a'r gwahaniaeth cadarnhaol enfawr y gall hyn ei wneud i bobl. Gwnaethom drafod sut i ysgrifennu blog ar gyfer ein gwefan, gan ddefnyddio ein deunyddiau ymgyrchu, dechrau sgyrsiau am iechyd meddwl, a mwy! Mae rhywbeth i bawb, ac mae gan bob gweithgaredd, o rannu gwybodaeth ar y cyfryngau cymdeithasol i ysgrifennu blog, i roi cyflwyniad neu sgwrsio â ffrind am iechyd meddwl, y pŵer i wneud gwahaniaeth enfawr. 

Yn ystod yr hyfforddiant, fe glywsom hefyd gan un o'n Hyrwyddwyr presennol, Mark, a rannodd ei brofiad uniongyrchol â ni, yn ogystal â rhai o'i brofiadau o fod yn Hyrwyddwr gweithredol. 

Yn Amser i Newid Cymru, rydyn ni am wella gwybodaeth am iechyd meddwl a dealltwriaeth ohono, ac, yn bwysicaf oll, annog pobl i siarad am iechyd meddwl. Gwyddom y gall rhannu straeon bywyd y rhai sy'n byw gyda phroblemau iechyd meddwl arwain at newid trawsffurfiol mewn agweddau a lleihad o ran stigma a gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Helpwch ni i hyrwyddo ein hyfforddiant Hyrwyddwyr. Rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan unigolion sy'n uniaethu â'r cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig. Mae disgwyl i'n sesiwn hyfforddiant nesaf gael ei chynnal ddydd Iau 20 Ionawr 2022, 9.30am – 3pm (gydag awr i ginio), ar Zoom. Dysgwch fwy am fod yn Hyrwyddwr ar ein gwefan yma: Dod yn Hyrwyddwr | Amser i Newid Cymru neu e-bostiwch info@timetochangewales.org.uk

Efallai hoffech

Hyforddiant Hyrywddwyr 23 Mehefin

Bydd ein diwrnod hyfforddi hyrwyddwyr nesaf ddydd Iau 23 Mehefin 2022.

26th April 2022, 8.41pm | Ysgrifenwyd gan Alex Peel

Darganfyddwch fwy

Amser i Newid Cymru wedi ymestyn am dair blynedd

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.

23rd February 2022, 8.00am

Darganfyddwch fwy