Sut i lofnodi'r addewid sefydliadol

Mae'n newyddion gwych bod eich sefydliad am gamu ymlaen i roi diwedd ar y stigma drwy lofnodi addewid. Dyma sut i wneud hyn…

Cam un: Cwblhewch y ffurflen hon

Rhowch wybod i ni eich bod yn gweithio tuag at yr addewid drwy roi eich manylion i ni. Unwaith y byddwch wedi cwblhau'r ffurflen, gallwch lawrlwytho templed ein cynllun gweithredu y bydd ei angen arnoch ar gyfer y cam nesaf.

Cam dau: Datblygu cynllun gweithredu

ylai'r cynllun gweithredu fod yn ffordd ddefnyddiol i chi bennu eich nodau, neu gofnodi eich cyraeddiadau hyd yma. Gwnewch yn siŵr bod y gweithgarwch rydych yn ei gynllunio yn un realistig ac y gellir ei reoli - ar yr un pryd, mae'n dda anelu'n uchel. Gallai fod yn ddefnyddiol meddwl am yr holl rolau gwahanol sydd gan eich sefydliad, a'r gwahanol grwpiau rydych mewn cyswllt â hwy. Sut y gallwch gynnwys yr unigolion a'r grwpiau hyn wrth herio stigma?

Edrych tuag at i mewn
Mae'r rhan fwyaf o sefydliadau yn gyflogwyr ac rydym yn eich annog i edrych ar eich polisïau a'ch diwylliant i wneud yn siŵr bod eich gweithle yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. A oes angen mwy o hyfforddiant ar reolwyr llinell er mwyn eu helpu i gefnogi staff sydd â phroblemau iechyd meddwl a hyrwyddo lles meddwl, er enghraifft? A yw staff yn ymwybodol o'r cymorth sydd ar gael iddynt a sut i gael gafael arno? Allech chi gynnal ymgyrch cyfathrebu mewnol i gyflwyno negeseuon gwrth-stigma i'ch cyflogeion a'u cael i siarad am iechyd meddwl?

Edrych tuag allan
Bydd gan lawer o sefydliadau hefyd aelodau, cwsmeriaid, cleientiaid, cefnogwyr neu grwpiau allanol eraill y maent yn gweithio gyda hwy. Allech chi weithio gyda'r rhain i helpu i ledaenu negeseuon gwrth-stigma yn ehangach, er enghraifft cynnal ymgyrchoedd, rhoi erthyglau am iechyd meddwl mewn cyhoeddiadau lleol neu fasnachol, neu ddefnyddio sianeli cyfathrebu eraill i ledaenu'r neges?

Cam tri: Lanlwytho eich cynllun gweithredu a logo gorffenedig

Pan fyddwch yn barod, lanlwythwch eich cynllun gweithredu a logo. Byddwn yn anelu at gysylltu â chi o fewn 14 diwrnod i gytuno ar eich cynllun a rhoi tystysgrif addewid personol (PDF) i chi. Cewch hefyd yr opsiwn o wahodd aelod o'n tîm i ddigwyddiad llofnodi addewid cyhoeddus a/neu archebu bwrdd addewid mwy at ddibenion arddangos.

Cam pedwar: Llofnodi addewid

Mae camu ymlaen i lofnodi addewid yn ymrwymiad cyhoeddus, felly rydym am i uwch gynrychiolydd o'ch sefydliad lofnodi eich tystysgrif/bwrdd addewid yn gyhoeddus. I gael yr effaith fwyaf, rydym yn eich cynghori i drefnu i lofnodi'r addewid mewn digwyddiad y mae eich sefydliad eisoes yn ei drefnu, fel cyfarfod bwrdd, Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol, cynhadledd neu ddigwyddiad lansio.

Cam pump: Rhoi eich addewid ar waith

Dyma'r gwaith caled - rhoi eich addewid ar waith! Eich gwaith chi yw gwneud hyn, ond efallai y byddwch am ddefnyddio deunyddiau y gallwch eu lawrlwytho o wefan Amser i Newid Cymru i'ch helpu. Yn dibynnu ar beth yw eich cynllun gweithredu, efallai y gallwn hefyd roi manylion cyswllt sefydliadau sy'n rhoi hyfforddiant iechyd meddwl neu adnoddau eraill

Cam chwech: Rhowch wybod i ni sut mae pethau'n mynd

Cyfrifoldeb eich sefydliad yw rhoi eich cynllun gweithredu ar waith a'i fonitro. Gall gwerthuso fod yn ddefnyddiol i weld yr hyn sy'n gweithio'n dda, yr hyn sydd angen ei wella ac i gael cymorth mewnol i wneud rhagor. Byddwn hefyd yn cysylltu â chi dri mis ar ôl llofnodi eich addewid i weld sut mae pethau'n mynd. Bydd hwn yn gyfle i chi ddweud wrthym yr hyn rydych wedi ei gyflawni hyd yma, eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol, i'n hysbysu am unrhyw newidiadau a rhoi gwybod i ni a ydych wedi profi unrhyw heriau wrth roi eich cynllun gweithredu ar waith. Rydym yn awyddus i glywed sut mae pethau'n mynd, felly pan fyddwch wedi gweld canlyniadau, wedi cynnal gweithgarwch gwych neu wedi cael adborth gan bobl yn eich sefydliad am yr effaith y mae gweithgarwch a gynhaliwyd gennych wedi'i chael, byddem yn hoff iawn o glywed gennych. Rydym bob amser yn chwilio am astudiaethau achos fel y gallwn rannu syniadau da i helpu sefydliadau eraill i roi cynlluniau ar waith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill am yr addewid sefydliadol, anfonwch e-bost i: info@timetochangewales.org.uk

I brofi eich bod yn berson teipiwch y gair 'involved' yn y blwch isod *

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work