Diwrnod Amser i Siarad

Dydd Iau 2 Chwefror 2017 yw Diwrnod Amser i Siarad, ac rydym yn gofyn wrth y genedl am i gael sgwrs am iechyd meddwl.TTTD_Social_Media_WEL_1.jpg

Mae cael problem iechyd meddwl yn ddigon anodd, ond weithiau gall yr arwahanrwydd a’r stigma ei gwneud hyd yn oed yn waeth. Ond gallwn i gyd helpu i dorri’r tawelwch. Nid oes angen i siarad am iechyd meddwl fod yn anodd a gallai wneud gwahaniaeth fawr. Dyma pam rydym yn gofyn wrthych am i gael sgwrs am iechyd meddwl.

Mae llawer o ffyrdd o wneud i’ch sgwrs i gyfri, p’un a ydych yn y gwaith, yn yr ygsol, arlein, yn y gymuned neu gyda ffrindiau a theulu. Mae gennym lawer o awgrymiadau a deunyddiau i gynorthwyo beth rydych yn ei wneud. Bydd gennym gownter rhyngweithiol ar gael ar y diwrnod ar wefan Amser i Newid Lloegr er mwyn i chi ddod yn ôl a logio eich gweithgaredd 5 munud. Ein targed yw cyrraedd o leiaf 24 awr o sgyrsio, ond rydym yn credu y gallwn wneud llawer mwy!

 

Mae'n amser i siarad am iechyd meddwl:

  • Sgwrsiwch â rhywun. Gwnewch baned i gydweithiwr neu ffrind?

  • Trowch sefyllfa bob dydd yn sgwrs gan ddefnyddio ein cerdiau pwyntiau cyngor.

  • Gwnewch y galwad hwnnw, anfonwch neges destun, gwnewch baned. Weithiau, y pethau bach sy’n gwneud gwahaniaeth fawr.

  • Lawrlwythwch ein hadnoddau, a’u rhoi i’r bobl o’ch cwmpas, mae’r rhain yn cynnwys cerdiau post, gwybodaeth ar sut i ddechrau sgwrs a phosteri.

  • Gwyliwch un o’n ffilmiau yn ystod egwyl hysbysebion teledu neu cyn eich noson ffilmiau eich hun.

  • Siaradwch am les mewn grŵp. Defnyddiwch ein ffyrdd o ddechrau sgwrs i ddechrau’r sgwrsio mewn cyfarfod tîm neu awr paned a siarad.

  • Siaradwch am iechyd meddwl yn eich sefydliad gan arddangos ein posteri o gwmpas y swyddfa. Os oes gennych gylchlythyr staff neu ryngrwyd, defnyddiwch y rhain i ddweud wrth bobl am Ddiwrnod Amser i Siarad.

  • Gadewch i bobl wybod eich bod yn rhan o’r ymgyrch gan annog eraill i gymryd rhan hefyd.

  • Ehangwch y gair. Rhannwch ein gwybodaeth ar Facebook a Twitter.

TTTD_Social_Media_WEL_4.jpg            TTTD_Social_Media_WEL_5.jpg

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw nod Diwrnod Amser i Siarad?

Nod Diwrnod Amser i Siarad yw cael cymaint o bobl â phosib ar hyd Lloegr a Chymru yn siarad am iechyd meddwl. Drwy ymuno gyda’n gilydd ar un diwrnod, gallwn dorri’r tawelwch sydd yn aml o gwmpas iechyd meddwl, gan ddangos nad oes angen i siarad am y mater hwn fod yn anodd. Gyda degau o filoedd o unigolion a channoedd o sefydliadau yn siarad ar yr un pryd, gallwn gael effaith anferth a dangos yn wir ei fod yn amser i siarad. Yn 2016, ein targed yw cael o leiaf 24 awr o sgyrsio ar Ddiwrnod Amser i Siarad.

Beth sydd yn mynd i ddigwydd ar Ddiwrnod Amser i Siarad?

Rydym yn gofyn wrth unigolion a sefydliadau ar hyd a lled y wlad i gymryd 5 munud ar y diwrnod i siarad am iechyd meddwl – gall hyn fod yn y gwaith, yn yr ysgol neu’r coleg, gyda ffrindiau a theulu, yn y gymuned neu arlein.

Byddwn hefyd yn ceisio cael y cyfryngau i ddenu sylw at y diwrnod, a gallwn adael i chi wybod beth i wylio am yn agosach at y diwrnod. Rydym yn gobeithio cael pobl â phroffil uchel a sefydliadau mawr i gymryd 5 munud ar y diwrnod a byddwn yn trydar ac yn diweddaru ein blog byw trwy’r dydd hefyd i ddangos i chi sut mae pobl dros y wlad i gyd yn treulio eu sgwrs.

Pa ddeunyddiau sydd ar gael?

Mae gennym lawer o dddeunyddiau ar gael i’w lawrlwytho. Edrychwch yn ein canolfan adnoddau.

Pa fath o sgyrsiau y dylai pobl eu cael ar Ddiwrnod Amser i Siarad?

Rydym ni eisiau agor i fyny sgyrsiau cyffredinol a hygyrch am iechyd meddwl ac mae ein deunyddiau dechrau sgwrs yn helpu i wneud hyn yn haws i bobl. Yn y pendraw ein nod yw cyrraedd pobl nad ydynt fel arfer yn meddwl neu yn siarad am iechyd meddwl, a gall hyn fod mor syml â gofyn wrth rywun sut maent yn teimlo y diwrnod hwnnw, dweud wrthynt am ymgyrch Amser i Siarad Cymru neu basio ffaith ddiddorol ymlaen – mae llawer o bobl nad ydynt yn sylweddoli bod problemau iechyd meddwl mor gyffredin ag ydynt.

Drwy ddechrau’r sgyrsiau syml hyn mewn bywyd pob dydd, gallwn ddangos nad oes angen ofni siarad am iechyd meddwl ac nid oes angen iddo fod yn anodd. O fewn sefydliadau, gall sgryrsiau fod yn seiliedig ar amyglu pa gymorth sydd ar gael i weithwyr, neu ar les staff. Mae rhannu negeseuon o’r ymgyrch ar Facebook, Twitter, gwefannau a gwefannau rhyngrwyd i gyd yn cyfri hefyd.

Ble y gall pobl fynd os ydy’r sgyrsiau ar Ddiwrnod Amser i Siarad yn codi materion anodd, neu os oes angen rhagor o gymorth arnynt?

Nod Diwrnod Amser i Siarad yw cael cymaint o bobl â phosib i siarad am iechyd meddwl mewn ffordd hygyrch ac mae ein deunyddiau wedi eu dylunio i helpu i sicrhau bod sgyrsiau am iechyd meddwl yn gyffredinol (ee. mythau a ffeithiau) yn hytrach nag am iechyd meddwl unigolyn penodol. Fodd bynnag, gall siarad am iechyd meddwl peri gofid i rai pobl. Mae llawer o lefydd i fynd am gymorth.

Os ydych yn cynnal gweithgaredd yn eich gweithle, mae Diwrnod Amser i Siarad yn amser delfrydol i atgoffa staff am y cymorth iechyd meddwl rydych yn ei gynnig, felly byddwn yn annog i chi ddangos y ffordd i’ch darpariaeth ac adnoddau eich hun hefyd, os oes gennych rai.

Os nad ydym yn ateb eich cwestiwn yma, cysylltwch â ni drwy ebost os gwelwch yn dda: info@timetochangewales.org.uk.

 

 

 

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work