Beth yw iechyd meddwl?

Mae gan bob un ohonom iechyd meddwl, fel y mae gan bob un ohonom iechyd corfforol. Mae'r ddau'n newid drwy gydol ein bywydau. Ac, fel ein cyrff, gall ein meddyliau fynd yn sâl. Mae ein hiechyd meddwl yn effeithio ar y ffordd rydym yn meddwl ac yn teimlo amdanom ein hunain, a sut rydym yn delio â bywyd.

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn. Mae'r effeithiau'r un mor wirioneddol â thorri braich, er nad oes sling neu gast plastr fel tystiolaeth ohono.

Beth allwch chi ei wneud i helpu:

  • Parhewch i fod yn rhan o fywyd rhywun - byddwch yno, a neilltuwch amser i gadw mewn cysylltiad.
  • Bydd eich cefnogaeth yn eu helpu i wella.
  • Os bydd rhywun yn siarad â chi am ei broblem, peidiwch â'i anwybyddu. Gofynnwch i'r person sut y gallwch ei gefnogi orau.
  • Peidiwch â diffinio pobl yn ôl eu problemau iechyd meddwl.
  • Meddyliwch am eich iaith bob dydd; gall geiriau fel "gwallgofddyn", "ynfytyn" a "gorffwyllddyn" frifo teimladau pobl.

Edrychwch ar ein blogiau i ddarllen hanesion bywyd go iawn am fyw gyda phroblemau iechyd meddwl, darllenwch ein hawgrymiadau am sut i siarad â rhywun am eu hiechyd meddwl neu mynnwch gael manylion cyswllt am help a gwasanaethau cymorth.

Y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl

Gall siarad yn agored â ffrindiau fod yn rhan bwysig o fywyd, eto mae sgwrsio am iechyd meddwl yn gam sy'n rhy bell i rai ohonom. Nid yn unig mae'r cywilydd â'r dirgelwch sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yn gwneud y mater yn anoddach i'w drafod, gall hefyd ein cymell i eithrio pobl eraill, a thrin pobl mewn ffyrdd negyddol. Ar y llaw arall, gall y gallu i siarad amdano yn agored ddileu'r tabŵ sy'n ymwneud â mater sy'n effeithio ar bob un ohonom.

"Rwy'n credu ei bod yn hanfodol i siarad yn agored am salwch meddwl er mwyn lleihau'r stigma a'r gwahaniaethu mae unigolion yn eu profi a dileu'r ddelwedd negyddol ystrydebol o ddioddefwyr. Nid yw'r rhan fwyaf o bobl sy'n profi problemau iechyd meddwl yn beryglus, nag yn 'anghyffredin', maent yn aelodau cydwybodol, gweithgar, llawn gofal a gwerthfawr o gymdeithas.
Manon, Eiriolwr Amser i Newid Cymru

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work