Iechyd meddwl a stigma

Mae'n eithaf tebygol y byddwch chi, un o'ch ffrindiau, cydweithwyr neu aelod o'ch teulu yn profi problem iechyd meddwl un diwrnod. Eto mae salwch meddwl yn parhau i gael ei amgylchynu gan ragfarn, anwybodaeth ac ofn.

Beth yw ystyr hyn?

Mae'r agwedd sydd gan bobl tuag at y rhai ohonom sydd â phroblemau iechyd meddwl yn golygu ei bod hi'n fwy anodd iddynt weithio, gwneud ffrindiau ac, ar y cyfan, byw bywyd normal.

  • Mae pobl yn mynd yn ynysig
  • Maent yn cael eu gadael allan o weithgareddau bob dydd
  • Mae'n fwy anodd cael neu gadw swydd
  • Gall pobl fod yn amharod i chwilio am gymorth, gan arafu'r broses o wella a'i gwneud yn fwy anodd
  • Mae'n effeithio ar eu hiechyd corfforol

Dywed llawer o bobl y gall ymdopi â gwahaniaethu yn y gwaith ac mewn sefyllfaoedd cymdeithasol fod yn fwy o faich na'r salwch ei hun.

Mae'n effeithio ar gymdeithas a'r economi hefyd, pan na chaiff pobl sy'n gallu gweithio y cyfle i wneud hynny, a phan mae pobl yn cael eu hatal rhag chwarae rôl weithredol yn eu cymunedau.

Pa mor gyffredin yw stigma?

Er gwaethaf y ffaith bod agweddau tuag at rywioldeb, ethnigrwydd a materion tebyg eraill yn gwella, ac er gwaethaf rhai gwelliannau ers lansio Amser i Newid, mae gwahaniaethu yn erbyn pobl â phroblemau iechyd meddwl yn dal yn gyffredin.

Dangosodd yr arolwg Stigma Shout a gynhaliwyd ar ddechrau Amser i Newid bod bron i naw allan o bob deg sydd â phroblemau iechyd meddwl (87%) wedi nodi effaith negyddol stigma a gwahaniaethu ar eu bywydau.

Dangosodd yr ymchwil hefyd fod ymddygiad teulu, ffrindiau, cymdogion a chydweithwyr yn gallu cael effaith fawr ar fywydau pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Sut y galla i helpu?

Gallwch ein helpu i greu cymdeithas lle nad yw problemau iechyd meddwl yn cael eu cuddio gan gywilydd a dirgelwch. Gallwch sicrhau nad yw eich ffrind neu berthynas yn ofni siarad am eu problemau, neu'n ansicr lle i droi i gael cymorth.

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work