Byddwch yn Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru

Byddwch yn rheng flaen ein mudiad cymdeithasol i roi terfyn ar y stigma a'r camwahaniaethu sydd ynghlwm ag iechyd meddwl.

Mae Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru yn wirfoddolwyr sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl. Maen nhw wrth galon ymgyrch Amser i Newid Cymru, gan herio stigma yn eu cymunedau eu hunain, ymgyrchu yn y cyfryngau a rhannu eu straeon.

Mae ein Hyrwyddwyr yn:

  • Rhannu eu straeon â chyflogwyr a grwpiau cymunedol
  • Helpu mewn digwyddiadau a chymryd rhan mewn prosiectau cymunedol
  • Ysgrifennu blogiau ar gyfer ein gwefan

Mae rhai Hyrwyddwyr hefyd yn gwirfoddoli yn ein swyddfeydd, yn cyfrannu at straeon yn y wasg a'r cyfryngau neu'n helpu i ymgyrchu ar-lein.

Byddwch yn Hyrwyddwr Pobl Ifanc

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n angerddol ynglŷn â lleihau'r stigma a'r camwahaniaethu sy'n perthyn i iechyd meddwl er mwyn ein helpu â'r Rhaglen Pobl Ifanc. Efallai bod gennych chi brofiadau eich hun neu eich bod yn agos at rywun sydd wedi cael profiadau o'r fath. Yn ddelfrydol byddwch rhwng 18 a 30 oed, ond rydym yn hapus i glywed gan bobl o unrhyw oedran sydd â chysylltiad agos â phobl ifanc, er enghraifft y rheiny sy'n gweithio gyda nhw neu sydd â phlant yn eu harddegau. Fel Hyrwyddwr Pobl Ifanc bydd gennych y cyfle i wneud y canlynol:

  • Derbyn hyfforddiant a chymorth i rannu eich stori mewn ysgolion, prifysgolion a grwpiau ieuenctid.
  • Cynrychioli AINC mewn digwyddiadau pobl ifanc
  • Chwarae rhan yn yr ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol sydd gennym ni ar y gweill a helpu i gynllunio'r hyn fyddwn ni'n ei wneud nesaf
  • Ysgrifennu blogiau / creu fideos ar gyfer ein gwefan

Os oes gennych chi syniadau eraill ar gyfer sut i helpu gyda'n hymgyrch pobl ifanc, byddem wrth ein bodd clywed amdanynt.  

Byddwch yn Eiriolwr!

Dewiswch y gweithgareddau y mae gennych ddiddordeb mewn*

I brofi eich bod yn berson teipiwch y gair 'stigma' yn y blwch isod *

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work