Pwy ydym ni?

Cyflwynir ymgyrch Amser i Newid Cymru gan bartneriaeth o ddwy elusen iechyd meddwl arweiniol yng Nghymru:

 
  • Hafal yw'r prif sefydliad yng Nghymru sy'n gweithio gydag unigolion sy'n gwella o salwch iechyd difrifol a'u teuluoedd. Cânt eu rheoli gan y bobl y maent yn eu cefnogi - unigolion â salwch meddwl difrifol a'u gofalwyr.
  • Mind Cymru sy'n ymgyrchu dros newid yng Nghymru ar ran Mind. Mae popeth a wna ar sail profiad uniongyrchol pobl o drallod emosiynol, ac mae'n ymgyrchu'n egnïol i greu cymdeithas sy'n hyrwyddo iechyd meddwl da ac sy'n herio'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.
"Pan rwy'n gwisgo bathodyn 'rhoi diwedd ar y stigma' Amser i Newid Cymru, mae'n annog pobl i ddod draw a thrafod iechyd meddwl."
Laura, Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru

Goruchwylir yr ymgyrch gan Fwrdd Rheoli Rhaglen sy'n cynnwys y Prif Weithredwyr neu'r Cyfarwyddwyr ac uwch aelodau staff allweddol o'r ddau sefydliad partner. Mae'r Bwrdd hefyd yn cynnwys pobl sydd â phrofiad ymarferol o broblemau iechyd meddwl ac unigolion sydd ag arbenigedd sy'n berthnasol i'r ymgyrch.

Ariennir yr ymgyrch gan y Loteri Fawr, Comic Relief a Llywodraeth Cymru.

whoweare.jpg

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work