Llywodraethu

Bwrdd Rhaglen Amser i Newid Cymru

Rheolir Amser i Newid Cymru gan Fwrdd Rhaglen Weithredol a gynrychiolir gan Brif Weithredwr neu Gyfarwyddwr y tri elusen bartner. Mae gan Fwrdd Rhaglen Weithredol AINC gyfrifoldeb ac atebolrwydd cyffredinol ar gyfer strategaeth, arweinyddiaeth, rheolaeth a pherfformiad rhaglen Amser i Newid Cymru.

 

Alun Thomas, Prif Weithredwr, HafalAlun.jpg

Hafal yw elusen flaenllaw Cymru ar gyfer pobl â salwch meddwl difrifol a'u gofalwyr. Mae Hafal yn sefydliad sy'n cael ei arwain gan aelodaeth sy'n cefnogi dros 1,500 o bobl ar draws yr 22 awdurdod lleol yng Nghymru bob dydd.

Mae Alun yn Nyrs Gofrestredig ac wedi gweithio yn y GIG, wedi datblygu gwasanaeth adsefydlu niwrolegol yn y sector gofal iechyd preifat, ac erbyn hyn mae wedi arwain Hafal i ddatblygu cyfleuster cleifion mewnol a arweinir gan ddefnyddwyr sy'n cael ei redeg gan yr elusen.

 

Ewan Hilton, Prif Weithredwr, GofalEwan_Hilton_-_Chief_Executive.jpg

Mae Gofal yn darparu ystod eang o wasanaethau i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan gefnogi eu hannibyniaeth, eu hadfer, eu hiechyd a'u lles. Mae'r elusen hefyd yn lobïo i wella polisi, arferion a deddfwriaeth iechyd meddwl, yn ogystal ag ymgyrchu i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o iechyd meddwl a lles.

Mae gan Ewan dros ugain mlynedd o brofiad o weithio yn y sector annibynnol yng Nghymru. Cyn ymuno â Gofal, bu'n Bennaeth Gwasanaethau Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Abertawe (yn awr Tai Arfordirol) a chyn hynny roedd ganddo nifer o swyddi yn y trydydd sector.

 

Sara Moseley, Cyfarwyddwr, Mind Cymru a Chyfarwyddwr Gweithredol MindMind_Staff-65.jpg

Mae Sara yn cadeirio Cynghrair Iechyd Meddwl Cymru, yr ymgyrch gwrth-stigma, Amser i Newid Cymru, a grŵp Tasg a Gorffen Gofal Argyfwng Iechyd Meddwl y Llywodraeth.

Mae gan Sara gefndir mewn newyddiaduraeth, cyfathrebu ac ymgysylltu â'r cyhoedd a wedi bod yn Gyfarwyddwr Cyfathrebu ar gyfer Llywodraeth Cymru yn ogystal ag Ymddiriedolaeth Iechyd Llundain fawr a'r elusen ddigartrefedd pobl ifanc, Centerpoint. Mae hi'n angerddol am alluogi llais a phrofiadau pobl i gael eu clywed a'u rhannu ac am wella mynediad at wasanaethau a chymorth tosturiol ac effeithiol.

 

Tîm Uwch-Reoli Rhaglen Amser i Newid Cymru

Lowri Wyn Jones – Rheolwraig Rhaglen Amser i Newid Cymru

Mae Lowri yn gyfrifol am reoli rhaglen Amser i Newid Cymru o ddydd i ddydd ac mae'n darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer y rhaglen yng Nghymru. Mae'n gyfrifol am arwain tîm a'r berthynas gyda'n hariannwyr a'n rhanddeiliaid. Mae Lowri wedi'i lleoli yn swyddfeydd Mind Cymru yng Nghaerdydd.

Beth Mahoney – Arweinydd Marchnata Cymdeithasol

Mae Beth yn arwain ar yr holl farchnata cymdeithasol a chyfathrebu strategol ar gyfer y rhaglen ac mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol dros hyrwyddo brand yr ymgyrch trwy ymgyrchoedd ac ymyriadau cyfryngau. Mae Beth wedi'i lleoli ym mhrif swyddfa Gofal ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Jules Twells – Rheolwr Ymgysylltu (Cyflogwyr a Phobl Ifanc)

Fel arweinydd Ymgysylltu, mae Jules yn rheoli ein gwaith gyda chyflogwyr yn eu cefnogi tuag at arwyddo addewid a darparu cefnogaeth barhaus ar ymyriadau gwrth-stigma yn y gweithle. Mae Jules hefyd yn arwain ar ein Rhaglen Pobl Ifanc Amser i Newid Cymru a lansiwyd ym mis Medi 2016 gan reoli'r berthynas ag ysgolion a rhanddeiliaid allweddol. Mae Jules wedi'i lleoli yn swyddfeydd Mind Cymru.

Ian Johnson – Uwch Swyddog Ymchwil a Gwerthuso

Mae Ian yn arwain ar yr holl fonitro a gwerthuso ar gyfer y rhaglen ac mae'n meddu ar y cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau bod y mesurau cywir ar waith ar gyfer monitro ein cynnydd yn effeithiol yn erbyn ein hamcanion rhaglen strategol. Mae Ian wedi'i leoli yn yr swyddfeydd Mind Cymru yng Nghaerdydd.

Michael Harvey – Arweinydd Hyfforddiant a Datblygu

Mae Michael yn gyfrifol am y maes hyfforddi a datblygu ar gyfer Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru. Yn ogystal â rheoli ein pwll o Hyrwyddwyr, mae Michael yn rheoli tîm o dri cydlynydd sy'n arwain ar sesiynau gwrth-stigma (sgyrsiau, gweithdai ac ati) a gyflwynir gan Hyrwyddwyr ledled Cymru. Lleolir Michael yn Brif Swyddfa Hafal yn Llansamlet, Abertawe.

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work