Cwestiynau cyffredin

Dyma'r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn am Amser i Newid Cymru. Os oes gennych ymholiad, mae siawns dda y gwelwch yr ateb iddo isod. Os na, anfonwch e-bost atom a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted ag y gallwn.

Beth yw Amser i Newid Cymru?

Amser i Newid Cymru yw'r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Ble rydych wedi eich lleoli?

Mae gennym aelodau staff ac Eiriolwyr ledled Cymru ac mae ein prif swyddfa yng nghanol Caerdydd.

Sut y gallaf gysylltu â chi?

Ewch i'r dudalen cysylltu â ni ar y wefan hon.

Pwy yw'r sefydliadau sy'n cyflwyno'r ymgyrch a sut y caiff ei hariannu?

Cyflwynir Amser i Newid Cymru gan bartneriaeth o dair elusen iechyd meddwl arweiniol yng Nghymru sef Mind Cymru, Hafal a Gofal. Fe'i hariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, Comic Relief a Llywodraeth Cymru. Rhagor o wybodaeth.

Sut y caiff yr arian hwn ei wario?

Caiff arian Amser i Newid Cymru ei rannu'n weddol gyfartal rhwng tri phrif ffrwd gwaith, ac mae arian hefyd ar gyfer tîm canolog bach a Rheolwr y Rhaglen. Y ffrydiau gwaith hyn yw: hyfforddiant, arweinyddiaeth gymdeithasol (goruchwylio ein heiriolwyr a phrosiectau cymunedol) a marchnata cymdeithasol.

Sut y gallaf wirfoddoli ar gyfer yr ymgyrch neu gyflwyno blog?

Mae pob un o'n gwirfoddolwyr a'n blogwyr yn Eiriolwyr Amser i Newid Cymru. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ddod yn eiriolwr yma - cofrestrwch a byddwn yn cysylltu â chi eto gyda manylion am sut i fod yn rhan o'r ymgyrch.

Pam rydym yn defnyddio'r iaith a ddefnyddiwn i siarad am iechyd meddwl?

Bydd dod o hyd i'r iaith 'iawn' i ddisgrifio profiadau pobl o broblemau iechyd meddwl bob amser yn anodd. Nid oes un term nac un gyfres o dermau y mae pawb yn cytuno arnynt. Rydym yn ceisio defnyddio geiriau y mae'r cyhoedd - yr ydym yn ceisio newid eu hagweddau a'u hymddygiad - yn fwyaf tebygol o'u deall. Mae'r termau "problem iechyd meddwl" a "salwch meddwl", yn ogystal ag enwau diagnostig penodol (er enghraifft iselder, anhwylder deubegynol ac ati) yn cael eu defnyddio a'u deall yn eang gan bobl y tu allan i'r 'byd iechyd meddwl', a dyna pam rydym yn eu defnyddio.

Rydym yn parchu'r ffaith bod rhai pobl yn gwrthod unrhyw fath o label, ac nid yw rhai yn gweld eu profiadau fel salwch neu broblem o gwbl. Rydym hefyd yn parchu'r ffaith bod rhai pobl yn deall eu profiad yn well yn nhermau salwch, ac mae diagnosis meddygol yn ffordd ddefnyddiol o siarad amdano, a chael cymorth am yr hyn y maent yn ei wynebu. O fewn Amser i Newid Cymru, a'r sefydliadau sy'n cyflwyno'r ymgyrch (Mind Cymru, Gofal a Hafal), mae llawer o bobl â phrofiad ymarferol nad ydynt o reidrwydd yn rhannu'r un farn.

Nid ydym yn credu mai ein rôl ni yw penderfynu pa safbwynt sy'n 'gywir', na dweud wrth bobl pa iaith y dylent ei defnyddio er mwyn siarad am eu profiadau eu hunain. Mae blogwyr ac Eiriolwyr eraill Amser i Newid Cymru sy'n cyhoeddi ar y wefan hon yn dewis yr iaith sydd fwyaf priodol iddynt hwy, yn eu barn hwy. Rydym yma i helpu i wella agweddau ac ymddygiad y cyhoedd tuag at y rheini ohonom y mae problem iechyd meddwl yn effeithio arnom. Dim ond drwy ddefnyddio’r iaith y mae pobl yn ei deall y gallwn sicrhau hyn.